e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse


Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane

Colin Barrow
cena: 37.00 z
Data wydania: 2009-03-10
stron: 248, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Sztab doradców ds. finansowych:
 • odpowie na Twoje pytania dotycz±ce sporz±dzania i czytania sprawozdañ finansowych
 • pomo¿e Ci w zrozumieniu rachunkowo¶ci zarz±dczej
 • opracuje biznesplan i bud¿et dla Twojego przedsiêbiorstwa
 • wyja¶ni, na czym polega i czemu s³u¿y analiza finansowa
 • stworzy rachunek zysków i strat
 • podpowie, jak na bie¿±co ¶ledziæ wyniki finansowe firmy
 • udzieli wskazówek na temat p³ynno¶ci finansowej

Genialnie zarz±dzana ma³a firma!

Ca³y dzia³ wiedzy i do¶wiadczenia w jednym tomie
Prowadzenie firmy bez pe³nej kontroli nad finansami przypomina jazdê samochodem bez kierownicy, hamulców i d¼wigni zmiany biegów. Je¶li nie masz ci±g³ego baczenia na swe wydatki i kondycjê kapita³ow±, ³atwo mo¿esz zabrn±æ zbyt daleko na ¶cie¿ce prowadz±cej do finansowej zag³ady... a wtedy nie pomo¿e Ci nawet najlepszy ksiêgowy. Nim dopadnie Ciê widmo ujemnego bilansu, lepiej zapoznaj siê ze specyfik± kluczowych spraw rachunkowych Twojej firmy. Skorzystaj z rad swojego dzia³u wiedzy i do¶wiadczenia - wyp³yñ na szerokie wody biznesu.
Tytu³y wchodz±ce w sk³ad serii "Ma³a firma" dedykowane s± w³a¶cicielom niewielkich przedsiêbiorstw. Czytelnik znajdzie w nich profesjonaln± wiedzê z zakresu zarz±dzania przedsiêbiorstwem w ró¿nych jego aspektach, zawsze dostosowan± do realiów ma³ej firmy. Autorzy ilustruj± poruszane tematy czytelnymi przyk³adami, pochodz±cymi z praktyki small biznesu. Drugie wydanie serii zosta³o uaktualnione zgodnie z bie¿±cymi realiami rynkowymi i walutowymi oraz obecnym stanem prawnym.
 • Bezb³êdne kierowanie ma³± firm±.
 • Wykorzystywanie zalet small biznesu.
 • Skuteczne taktyki rozwoju przedsiêbiorstwa.
 • Unikanie pu³apek w prowadzeniu dzia³alno¶ci gospodarczej.
Na czym polega bilans przedsiêbiorstwa? Jak planowaæ inwestycje w dzia³alno¶æ firmy, aby utrzymaæ siê na rynku? Jak interpretowaæ informacje finansowe? O czym nale¿y pamiêtaæ, aby efektywnie zarz±dzaæ ma³± firm±? Na te i wiele innych pytañ w rzetelny sposób odpowiada autor tej ksi±¿ki. "Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie" jest swego rodzaju przewodnikiem metodycznym dla osób, które my¶l± o w³asnej dzia³alno¶ci gospodarczej, a nie wiedz±, od czego zacz±æ. Ksi±¿ka ma wszystkie cechy dobrego podrêcznika. Prezentuje podstawowe kwestie zarz±dzania ma³± firm± w sposób jasny i dobrze uporz±dkowany.
Adrian Piekacz
Dyrektor Strategicznego Obszaru Biznesu - Mikrofirmy w Multibanku
Najwa¿niejsze zagadnienia dotycz±ce zarz±dzania finansami w ma³ej firmie zosta³y zaprezentowane w bardzo przystêpny sposób. Podawane przyk³ady dobrze obrazuj± podstawowe zasady finansów, wobec czego czytanie tej ksi±¿ki nie wymaga od czytelnika wcze¶niejszego przygotowania. Jest to ksi±¿ka dla ma³ego przedsiêbiorcy... ka¿dego przedsiêbiorcy.
dr Maria Kukurba
wyk³adowca, dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowo¶ci Polish Open University

Patron medialny:
Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika (79.00z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Nowoczesna bankowo¶æ (84.15z)
¦wiadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencja³u spó³ki (38.35z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone (8.00z)
Bankowo¶æ elektroniczna (31.45z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Polityka pieniê¿na (33.43z)

Pozostae z serii: Small Business

KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Jak zostaæ przedsiêbiorc±. Stwórz w³asny biznes (34.90z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (59.00z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce (24.05z)
Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
Pozytywna si³a s³owa NIE (33.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Dotacje z Unii Europejskiej (69.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (37.00z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)