e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z


Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie

Colin Barrow
cena: 34.90 z
Data wydania: 2005-05-04
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
  • Jak sporz±dzaæ i czytaæ sprawozdania finansowe?
  • Jak tworzyæ biznes plany?
  • Na czym polega i czemu s³u¿y analiza finansowa?
Dlaczego ma³e przedsiêbiorstwa upadaj±? Otó¿ najczê¶ciej z powodu kiepskiej kotroli finansowej. To z kolei wynika z niedostatecznej wiedzy o zarz±dzaniu finansami. Mali przedsiêbiorcy czêsto korzystaj± z us³ug biur rachunkowych i na tym koñczy siê ich zainteresowanie finansami firmy. Czêsto tkwi± w b³êdnym przekonaniu, ¿e prowadzenie ksi±g to czynno¶æ pozostaj±ca w zupe³nym oderwaniu od "prawdziwych" zadañ, takich jak pozyskiwanie klientów czy wytwarzanie produktów lub ¶wiadczenie us³ug. Nie kontroluj±c na bie¿±co wydatków, ³atwo jest nie¶wiadomie zabrn±æ zbyt daleko w ¶cie¿kê prowadz±c± do finansowej zag³ady, a wtedy nie pomo¿e nawet najlepszy ksiêgowy. W ten sposób dobry pomys³ na biznes mo¿e zostaæ lekkomy¶lnie zaprzepaszczony. Prowadzenie firmy bez posiadania kontroli nad finansami przypomina prowadzenie samochodu bez kierownicy, hamulców i d¼wigni zmiany biegów.
W tym u¿ytecznym poradniku znajdziesz odpowiedzi na pytania, jak sporz±dzaæ i czytaæ sprawozdania finansowe; jak tworzyæ biznesplany i bud¿ety; na czym polega i czemu s³u¿y analiza finansowa. Zdobêdziesz i utrwalisz wiedzê o:
  • bilansie,
  • rachunku zysków i strat,
  • przep³ywach gotówki i funduszy,
  • p³ynno¶ci finansowej,
  • kosztach i polityce cenowej,
  • bud¿etowaniu,
  • prowadzeniu ksiêgowo¶ci.

Ta ksi±¿ka zawiera u¿yteczne wskazówki i porady dla wszystkich, którzy prowadz± ma³e firmy lub dopiero decyduj± siê na rozpoczêcie dzia³alno¶ci gospodarczej.
"...jedna z najlepszych ksi±¿ek obja¶niaj±cych podstawy zarz±dzania finansami, dla tych, których wiedza w tej dziedzinie nie jest zaawansowana. Polecamy!"
Business Franchise

"...jest dostosowana do potrzeb ma³ych firm i daje podstawy do zrozumienia rachunkowo¶ci zarz±dczej oraz zarz±dzania finansami przedsiêbiorstw wszystkim tym, którzy chc± uczyæ siê od podstaw, jak dzia³a firma."
International Journal of Small BusinessCena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (32.90z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone (8.00z)
Polityka pieniê¿na (33.43z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Bud¿et (33.92z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
Credit Scoring (38.74z)
Zacznij od zera. Jak przy mniejszym bud¿ecie osi±gn±æ lepsze wyniki (49.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)

Pozostae z serii: Small Business

B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu' (33.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce (24.05z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej (39.00z)
Pozytywna si³a s³owa NIE (33.00z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Dotacje z Unii Europejskiej (69.00z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (37.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)