e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj±

Harvard Business School Press
promocja -19%
cena: 68.148148148148 z 55.20 z
Data wydania: 2006-05-19
stron: 232, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
W d³ugim okresie tylko innowacyjno¶æ zapewnia firmie wzrost i przetrwanie. Dlaczego? Otó¿ gdy innowacyjno¶æ zamiera, na rynku robi siê coraz cia¶niej - konkurowanie ogranicza siê do podstawowych wymiarów: obni¿ania cen i podnoszenia jako¶ci. Tymczasem rozwijanie firmy polega na eksperymentowaniu i otwieraniu nowych przestrzeni rynkowych. Ksi±¿ka stanowi zbiór artyku³ów, które w wersji oryginalnej zosta³y opublikowane w Harvard Business Review, czasopi¶mie cenionym przez mened¿erów, zarz±dzaj±cych, przedsiêbiorców i elity naukowe na ca³ym ¶wiecie. Autorzy prezentowanych tu artyku³ów nale¿± do najbardziej twórczych umys³ów i najbardziej do¶wiadczonych ekspertów w dziedzinie zarz±dzania innowacj±. Skorzystaj z ich wiedzy i umiejêtno¶ci.
Dowiedz siê:
  • Jak znajdowaæ nowe rynki: sze¶æ metod u¿ywania znanych informacji w nowy sposób.
  • Jak przejmowaæ od innych dobre pomys³y: proces wiod±cego u¿ytkownika w korporacji 3M.
  • Jak stworzyæ organizacjê, która ci±gle proponuje i testuje nowe pomys³y: wdra¿anie cyklu wymiany wiedzy w firmie.
  • Jak bezpiecznie wdra¿aæ innowacje: tworzenie wyj±tkowo u¿ytecznych produktów i ustalanie najlepszej ceny sprzeda¿y.
  • Co jest ¼ród³em innowacji w firmie: ³±czenie ludzi, procesów i warto¶ci w innowacyjn± organizacjê.
  • Jak czyniæ zwyk³e produkty unikalnymi: nowa metoda pozycjonowania oferty firmy.
  • Jak wprowadzaæ innowacje z po¿ytkiem dla spo³eczeñstwa: nowy model partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Jak rozwijaæ produkty szybko i tanio: nowe metody testowania innowacji w motoryzacji i farmacji.
Ten zbiór artyku³ów zawiera studia przypadków, analizy ekspertów i wiele przyk³adów skutecznego i nieskutecznego zarz±dzania innowacj±. To lektura obowi±zkowa dla ka¿dego, kto chce nad±¿aæ za szybkimi zmianami sytuacji w firmie i jej otoczeniu.


Cena: 55.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)