e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj±

Harvard Business School Press
promocja -19%
cena: 68.148148148148 z 55.20 z
Data wydania: 2006-05-19
stron: 232, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
W d³ugim okresie tylko innowacyjno¶æ zapewnia firmie wzrost i przetrwanie. Dlaczego? Otó¿ gdy innowacyjno¶æ zamiera, na rynku robi siê coraz cia¶niej - konkurowanie ogranicza siê do podstawowych wymiarów: obni¿ania cen i podnoszenia jako¶ci. Tymczasem rozwijanie firmy polega na eksperymentowaniu i otwieraniu nowych przestrzeni rynkowych. Ksi±¿ka stanowi zbiór artyku³ów, które w wersji oryginalnej zosta³y opublikowane w Harvard Business Review, czasopi¶mie cenionym przez mened¿erów, zarz±dzaj±cych, przedsiêbiorców i elity naukowe na ca³ym ¶wiecie. Autorzy prezentowanych tu artyku³ów nale¿± do najbardziej twórczych umys³ów i najbardziej do¶wiadczonych ekspertów w dziedzinie zarz±dzania innowacj±. Skorzystaj z ich wiedzy i umiejêtno¶ci.
Dowiedz siê:
  • Jak znajdowaæ nowe rynki: sze¶æ metod u¿ywania znanych informacji w nowy sposób.
  • Jak przejmowaæ od innych dobre pomys³y: proces wiod±cego u¿ytkownika w korporacji 3M.
  • Jak stworzyæ organizacjê, która ci±gle proponuje i testuje nowe pomys³y: wdra¿anie cyklu wymiany wiedzy w firmie.
  • Jak bezpiecznie wdra¿aæ innowacje: tworzenie wyj±tkowo u¿ytecznych produktów i ustalanie najlepszej ceny sprzeda¿y.
  • Co jest ¼ród³em innowacji w firmie: ³±czenie ludzi, procesów i warto¶ci w innowacyjn± organizacjê.
  • Jak czyniæ zwyk³e produkty unikalnymi: nowa metoda pozycjonowania oferty firmy.
  • Jak wprowadzaæ innowacje z po¿ytkiem dla spo³eczeñstwa: nowy model partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Jak rozwijaæ produkty szybko i tanio: nowe metody testowania innowacji w motoryzacji i farmacji.
Ten zbiór artyku³ów zawiera studia przypadków, analizy ekspertów i wiele przyk³adów skutecznego i nieskutecznego zarz±dzania innowacj±. To lektura obowi±zkowa dla ka¿dego, kto chce nad±¿aæ za szybkimi zmianami sytuacji w firmie i jej otoczeniu.


Cena: 55.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)

Pozostae z serii: VIP

Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)