e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II

S³awomir Wawak
cena: 69.00 z
Data wydania: 2005-10-27
stron: 272, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Kompendium wiedzy na temat systemów zarz±dzania jako¶ci±

 • Poznaj filozofiê i zasady zarz±dzania jako¶ci±
 • Przygotuj firmê do wdro¿enia norm ISO
 • Zastosuj nowoczesne metody zarz±dzania jako¶ci±
 • Wykorzystaj narzêdzia informatyczne
W ci±gu ostatnich lat w gospodarce ¶wiatowej dokona³o siê wiele zmian, a konkurencja na rynku wzros³a. W wyniku tego jako¶æ produktów, us³ug i obs³ugi klienta sta³a siê podstawowym czynnikiem decyduj±cym o sukcesie przedsiêbiorstwa. Nadal jednak wiele firm pope³nia podstawowe b³êdy identyfikuj±c przyczyny niskiej jako¶ci i próbuj±c j± poprawiæ. Takie b³êdy okazuj± siê niezwykle kosztowne - prowadz± do utraty pozycji rynkowej lub nawet upadku przedsiêbiorstwa. Jedynym sposobem unikniêcia problemów jest stosowanie sprawdzonych systemów zarz±dzania jako¶ci± oraz wdro¿enie praktycznych metod i narzêdzi.
"Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II" to podrêcznik dla kadry mened¿erskiej i studentów, przedstawiaj±cy podstawy wiedzy zwi±zanej z zarz±dzaniem jako¶ci±. Prezentuje zasady zarz±dzania przez jako¶æ (TQM - Total Quality Management) oraz efekty ekonomiczne zmian w organizacji powodowanych wprowadzeniem systemu zarz±dzania jako¶ci±. W ksi±¿ce opisano normy zwi±zane z zarz±dzaniem jako¶ci±, zasady ich wdra¿ania i wymagania stawiane przedsiêbiorstwom staraj±cym siê o certyfikaty. Przedstawiono tu równie¿ praktyczne metody zarz±dzania jako¶ci± oraz narzêdzia informatyczne wspomagaj±ce ten proces.
 • Idea, filozofia i zasady TQM
 • Koszty wprowadzania zarz±dzania jako¶ci±
 • Normy zarz±dzania jako¶ci± ISO 9001
 • Przygotowanie firmy do audytu
 • Zarz±dzanie ¶rodowiskiem i BHP
 • Normy ISO 14001 oraz PN-N-18001
 • Narzêdzia i metody zarz±dzania jako¶ci±
 • Stosowanie narzêdzi informatycznych wspomagaj±cych zarz±dzanie jako¶ci±
W oparciu o wiadomo¶ci zawarte w tej ksi±¿ce mo¿na samodzielnie zaprojektowaæ model zarz±dzania jako¶ci± w firmie.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Osi±ganie celów. 10 zasad skutecznego dzia³ania (29.00z)
SUKCES ...i co dalej' (39.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi (77.00z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)