e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia

S³awomr Wawak
cena: 49.00 z
Data wydania: 2011-04-15
stron: 224, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
  • Koncepcja zarz±dzania przez jako¶æ - Total Quality Management
  • Koszty wprowadzania zarz±dzania jako¶ci±
  • Przygotowanie firmy do wdro¿enia norm ISO
  • Przyczyny niew³a¶ciwego dzia³ania systemu zarz±dzania jako¶ci±
  • Narzêdzia i metody identyfikacji oraz analizy problemów
  • Stosowanie narzêdzi informatycznych wspomagaj±cych zarz±dzanie jako¶ci±


By wracali do Ciebie klienci, nie produkty!Jako¶æ to co¶, co zadowala, a nawet zachwyca klientów.
William Edwards Deming

Obecna rzeczywisto¶æ rynkowa charakteryzuje siê dynamicznymi zmianami, ci±g³ymi wyzwaniami i niema³± konkurencj±. Konsumenci s± coraz bardziej ¶wiadomi swoich potrzeb i nie decyduj± siê na zakup produktów lub us³ug niskiej jako¶ci. Jako przedsiêbiorca lub osoba zarz±dzaj±ca to w³a¶nie Ty jeste¶ odpowiedzialny za czyteln± politykê jako¶ci Twojej firmy oraz wybór odpowiedniego systemu zarz±dzania. Wdro¿enie praktycznych metod i narzêdzi, pomagaj±cych utrzymaæ standard oferty na odpowiednim poziomie, pozwoli Ci zyskaæ pewno¶æ, ¿e przedsiêbiorstwo ma na celu ci±g³e doskonalenie siebie i swoich us³ug.
Nim zaczniesz my¶leæ o udoskonalaniu swojej firmy, zapoznaj siê z dostêpn±, absolutnie obowi±zkow± wiedz±. Podrêcznik Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia to niezbêdnik kadry mened¿erskiej i osób rozpoczynaj±cych swoj± przygodê z zarz±dzaniem jako¶ci± - studentów oraz pracowników u progu kariery. W ksi±¿ce opisano obowi±zuj±ce aktualnie normy, zasady ich wdra¿ania i wymagania stawiane przedsiêbiorstwom staraj±cym siê o certyfikaty. Przedstawiono tu równie¿ systemy zarz±dzania jako¶ci± oraz narzêdzia informatyczne wspomagaj±ce ten proces.

Trzy stopnie wtajemniczenia w zarz±dzaniu jako¶ci±:

  • Podstawy, systemy oraz narzêdzia zarz±dzania jako¶ci±.
  • Wymagania systemu zarz±dzania jako¶ci± (SZJ) zgodnego z norm± ISO 9001 oraz omówienie najwa¿niejszych znormalizowanych systemów zarz±dzania.
  • Narzêdzia i metody wspomagaj±ce zarz±dzanie jako¶ci±.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)

Pozostae z serii: Inne

Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z)
Wiêcej ni¿ Osho. Idee, nauki i przekaz kontrowersyjnego guru (34.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Pdf (35.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)
Formu³a wp³ywu. Dzia³asz naprawdê, czy jedynie robisz zamieszanie' (23.94z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (12.90z)
Word 2007 PL dla bystrzaków (34.90z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (27.75z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Mobi (7.90z)
My¶lenie pytaniami. Zmieñ swoje pytania a zmienisz siebie (26.29z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
No, to czego chcesz' Jak podejmowaæ s³uszne decyzje (34.90z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik (29.90z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. ePub (31.99z)