e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych

Harvard Business School Press
cena: 69.00 z
Data wydania: 2007-11-06
stron: 200, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Z³o¿ony proces formowania odporno¶ci

Jedn± z cech szczególnie cenionych w¶ród kadry mened¿erskiej jest odporno¶æ. Od przywódców oczekuje siê, ¿e bêd± potrafili skutecznie radziæ sobie w sytuacjach zwiêkszonego psychicznego nacisku. W cenie s± zatem profesjonalne narzêdzia umo¿liwiaj±ce wyæwiczenie skutecznych reakcji, dziêki którym w ka¿dej chwili mo¿liwe bêdzie zmierzenie siê z nadchodz±cym kryzysem. Podobnie rzecz ma siê w przypadku organizacji. By móc utrzymaæ siê na rynku i ¶wiêciæ kolejne sukcesy, musz± one zdobyæ umiejêtno¶æ stawiania na warto¶ci buduj±ce wokó³ nich tak± barierê ochronn±, która jednocze¶nie nie bêdzie ograniczaæ ich rozwoju.
Kolejna pozycja przygotowana przez Harvard Business School Press jest lektur± niezwykle inspiruj±c±. Opieraj±c siê na metodach zbadanych empirycznie, tworzy model, z którego z powodzeniem mo¿e skorzystaæ ka¿dy mened¿er szukaj±cy sposobów trwa³ego wzmocnienia swojej firmy.
  • Bolesne do¶wiadczenia w karierze lidera.
  • Umiejêtno¶æ przetrwania w toksycznych warunkach.
  • Prowadzenie zwyciêskich bitew w ekstremalnych sytuacjach.
  • Zdobywanie praktyki w trudnych chwilach i stawanie siê wybitnym przywódc±.
"Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych" to zbiór artyku³ów dostarczaj±cych specjalistom i menad¿erom na ró¿nych szczeblach kariery cennej wiedzy, pozwalaj±cej im zwiêkszyæ konkurencyjno¶æ na wspó³czesnym rynku. Miêdzynarodowej s³awy autorytety, posiadaj±ce d³ugoletnie do¶wiadczenie w dziedzinie zarz±dzania, a tak¿e m³ode gwiazdy oferuj± nieocenione ¼ród³o dog³êbnie przeanalizowanych danych oraz ¶wie¿ych pomys³ów. Wydawnictwo zosta³o ju¿ docenione przez najwybitniejsz± kadrê menad¿ersk± organizacji rozproszonych po ca³ym ¶wiecie.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)

Pozostae z serii: VIP

Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Harvard Business Review. Automotywacja (69.00z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Odporno¶æ na zmiany. Jak uwolniæ potencja³ tkwi±cy w Tobie i Twoim miejscu pracy (49.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)