e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw

Harvard Business School Press
cena: 69.00 z
Data wydania: 2007-10-03
stron: 216, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Skuteczne zarz±dzanie ³añcuchem dostaw to tworzenie i usprawnianie mechanizmu wspó³pracy z kooperantami. To wspólne usuwanie dysfunkcji, które mog± prowadziæ do pogorszenia jako¶ci produktów, braku wystarczaj±cego asortymentu w sprzeda¿y b±d¼ zaniku zdrowej rywalizacji pomiêdzy dostawcami. Autorzy artyku³ów w niniejszym zbiorze pisz± o tym, jak skutecznie wspó³pracowaæ z kontrahentami. Omawiaj± prawdziwe przypadki skutecznego i nieskutecznego usprawniania systemów dostaw. Wskazuj± kluczowe zale¿no¶ci w dystrybucji i radz±, jak na nie reagowaæ, zanim problemy stan± siê widoczne dla klientów.
  • Znajdowanie oszczêdno¶ci w zaopatrzeniu: eliminowanie dubluj±cych siê dzia³añ klienta i dostawcy.
  • Partnerstwo w dystrybucji: tworzenie sieci wspólnych punktów sprzeda¿y.
  • Mierzenie wydajno¶ci wspó³pracy z kooperantami: narzucanie i kontrolowanie rytmu dostaw.
  • Inicjowanie zdrowej rywalizacji pomiêdzy dostawcami.
  • Budowanie trwa³ych wiêzi z kooperantami: zacie¶nianie partnerstwa.
  • Tworzenie systemu dostaw przygotowanego na nag³e zmiany zapotrzebowania.
"Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw" to zbiór artyku³ów o zarz±dzaniu ³añcuchem dostaw, które ukaza³y siê w Harvard Business Review - cenionym przez mened¿erów, naukowców i przedsiêbiorców czasopi¶mie, wydawanym przez jeden z najbardziej presti¿owych uniwersytetów. Autorzy prezentowanych tu artyku³ów omawiaj± prze³omowe koncepcje oraz narzêdzia i techniki stosowane w firmach na ca³ym ¶wiecie. Poznaj punkt widzenia autorów oraz ich innowacyjne koncepcje, które jutro mog± staæ siê czê¶ci± Twojego otoczenia rynkowego.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: dystrybucjailogistyka

Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Kobiety gór±! Jak przetrwaæ w labiryncie biznesu (39.20z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Zagro¿enia do przewidzenia. Jak wykrywaæ oznaki kryzysów w firmie i gospodarce (39.20z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)