e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II

Michael Hugos
cena: 54.90 z
Data wydania: 2011-09-16
stron: 280, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Ka¿de ogniwo we w³a¶ciwym miejscu

  • Nowe techniki zarz±dzania ³añcuchem dostaw
  • Praktyczne przyk³ady, rysunki oraz opisy najlepszych sposobów postêpowania
  • Aktualne strategie i technologie wspomagaj±ce

Biznesowa reakcja ³añcuchowa

Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw to niezwyk³e wyzwanie, które wymaga profesjonalnej wiedzy oraz zastosowania odpowiednich narzêdzi. Ten zwiêz³y podrêcznik oferuje przegl±d najwa¿niejszych koncepcji i technik zarz±dzania. Zorganizowany jest w sposób przejrzysty i przystêpny, a ponadto jego autor pos³uguje siê ³atwym w odbiorze jêzykiem. Warto¶æ tej ksi±¿ki doceni± zarówno osoby, które dopiero zaczynaj± swoj± przygodê z zarz±dzaniem ³añcuchem dostaw, jak i specjali¶ci pragn±cy pog³êbiæ wiedzê - w tym dyrektorzy odpowiedzialni za dobór w³a¶ciwych rozwi±zañ oraz mened¿erowie i pracownicy tworz±cy jak±¶ czê¶æ ³añcucha czy zarz±dzaj±cy ni±. Ta ksi±¿ka zosta³a zaprojektowana w taki sposób, aby daæ Ci solidne podstawy zarz±dzania ³añcuchem dostaw. Poznasz najwa¿niejsze zasady i operacje decyduj±ce o kszta³cie ka¿dego ³añcucha. Dowiesz siê wszystkiego na temat technik, technologii i mierników s³u¿±cych do doskonalenia wewnêtrznych operacji oraz skutecznego koordynowania dzia³añ z klientami i dostawcami, w¶ród których funkcjonuje Twoja firma. Nauczysz siê równie¿ rozpoznawaæ szanse zwi±zane z ³añcuchem dostaw i wykorzystywaæ je w jak najwiêkszym stopniu. Przedstawione w ksi±¿ce studia przypadków ilustruj± problemy dotycz±ce zarz±dzania ³añcuchem dostaw, zawieraj± ich rozwi±zania i stanowi± praktyczne podsumowanie wszelkich pojawiaj±cych siê tu informacji.
  • Wykorzystaj najnowsze technologie, aby zwiêkszyæ efektywno¶æ i elastyczno¶æ ³añcucha.
  • Dostosuj swój ³añcuch dostaw do wymagañ wspó³czesnego rynku.
  • Naucz siê doskonaliæ ³añcuch dostaw i zdob±d¼ przewagê konkurencyjn±.
  • Rozpracuj systemy informatyczne wspomagaj±ce dzia³anie ³añcucha.
  • Poznaj i odpowiednio dobieraj mierniki wydajno¶ci ³añcucha dostaw.
  • Odkryj nowe trendy i techniki, takie jak RFID oraz BPM.
  • Dowiedz siê, jak tworzyæ i wykorzystywaæ ³añcuchy dostaw w celu osi±gniêcia sukcesu w dynamicznej, globalnej gospodarce.


Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Coaching (47.00z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)