e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko

Marek Bugdol, Piotr Jedynak
cena: 44.90 z
Data wydania: 2012-03-01
stron: , miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Trzy dogmaty zarz±dzania

Ka¿da firma, instytucja i organizacja ma w³asn± kulturê pracy, która stanowi wypadkow± rynkowych do¶wiadczeñ, specyfiki bran¿y, a nawet charakteru za³o¿ycieli, w³a¶cicieli oraz kadry mened¿erskiej. Je¶li chodzi o zarz±dzanie personelem, sposób prowadzenia dzia³añ marketingowych czy te¿ organizacjê dzia³u sprzeda¿y, nie ma ¶cis³ych dogmatów, których wszystkie podmioty gospodarcze powinny ¶ci¶le siê trzymaæ. Jednak istniej± te¿ takie obszary zwi±zane z zarz±dzaniem, w których nie mo¿e byæ odstêpstw od przyjêtych modeli referencyjnych. To jako¶æ, bezpieczeñstwo i ryzyko.
Niniejsza ksi±¿ka kompleksowo - od strony teoretycznej oraz praktycznej - porusza zagadnienia zwi±zane z zarz±dzaniem jako¶ci±, bezpieczeñstwem i ryzykiem. Autorzy przyjêli za³o¿enie, ¿e omawiane tu systemy zarz±dzania s± najbardziej dojrza³ymi rozwi±zaniami, a ich zastosowanie mo¿e przynie¶æ korzystne rezultaty (z uwagi na holistyczny charakter proponowanych dzia³añ). Podstawowym celem opracowania jest ukazanie zasad, modeli, procesów i narzêdzi systemowego zarz±dzania jako¶ci±, bezpieczeñstwem i ryzykiem we wspó³czesnych organizacjach.


Marek Bugdol - profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, kierownik Zak³adu Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi, cz³onek Komitetu Polskiej Nagrody Jako¶ci. Autor jedenastu ksi±¿ek i ponad 180 artyku³ów oraz opublikowanych referatów. Do¶wiadczenie zawodowe w zakresie wdra¿ania systemów jako¶ci i koncepcji TQM zdobywa³ w przemy¶le, a tak¿e w administracji publicznej. Jest równie¿ mened¿erem jako¶ci.
Piotr Jedynak - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarz±dzaniu. Wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Zarz±dzania Uniwersytetu Jagielloñskiego, kierownik Zak³adu Znormalizowanych Systemów Zarz±dzania w tym¿e instytucie. Audytor certyfikuj±cy znormalizowane systemy zarz±dzania. Autor licznych publikacji w zakresie funkcjonowania systemów zarz±dzania oraz zarz±dzania ryzykiem, a tak¿e wielu projektów i ekspertyz dotycz±cych praktyki zarz±dzania organizacjami.


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)

Pozostae z serii: Exclusive

Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
NLP dla mened¿era (54.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)