e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko

Marek Bugdol, Piotr Jedynak
cena: 44.90 z
Data wydania: 2012-03-01
stron: , miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Trzy dogmaty zarz±dzania

Ka¿da firma, instytucja i organizacja ma w³asn± kulturê pracy, która stanowi wypadkow± rynkowych do¶wiadczeñ, specyfiki bran¿y, a nawet charakteru za³o¿ycieli, w³a¶cicieli oraz kadry mened¿erskiej. Je¶li chodzi o zarz±dzanie personelem, sposób prowadzenia dzia³añ marketingowych czy te¿ organizacjê dzia³u sprzeda¿y, nie ma ¶cis³ych dogmatów, których wszystkie podmioty gospodarcze powinny ¶ci¶le siê trzymaæ. Jednak istniej± te¿ takie obszary zwi±zane z zarz±dzaniem, w których nie mo¿e byæ odstêpstw od przyjêtych modeli referencyjnych. To jako¶æ, bezpieczeñstwo i ryzyko.
Niniejsza ksi±¿ka kompleksowo - od strony teoretycznej oraz praktycznej - porusza zagadnienia zwi±zane z zarz±dzaniem jako¶ci±, bezpieczeñstwem i ryzykiem. Autorzy przyjêli za³o¿enie, ¿e omawiane tu systemy zarz±dzania s± najbardziej dojrza³ymi rozwi±zaniami, a ich zastosowanie mo¿e przynie¶æ korzystne rezultaty (z uwagi na holistyczny charakter proponowanych dzia³añ). Podstawowym celem opracowania jest ukazanie zasad, modeli, procesów i narzêdzi systemowego zarz±dzania jako¶ci±, bezpieczeñstwem i ryzykiem we wspó³czesnych organizacjach.


Marek Bugdol - profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, kierownik Zak³adu Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi, cz³onek Komitetu Polskiej Nagrody Jako¶ci. Autor jedenastu ksi±¿ek i ponad 180 artyku³ów oraz opublikowanych referatów. Do¶wiadczenie zawodowe w zakresie wdra¿ania systemów jako¶ci i koncepcji TQM zdobywa³ w przemy¶le, a tak¿e w administracji publicznej. Jest równie¿ mened¿erem jako¶ci.
Piotr Jedynak - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarz±dzaniu. Wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Zarz±dzania Uniwersytetu Jagielloñskiego, kierownik Zak³adu Znormalizowanych Systemów Zarz±dzania w tym¿e instytucie. Audytor certyfikuj±cy znormalizowane systemy zarz±dzania. Autor licznych publikacji w zakresie funkcjonowania systemów zarz±dzania oraz zarz±dzania ryzykiem, a tak¿e wielu projektów i ekspertyz dotycz±cych praktyki zarz±dzania organizacjami.


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju (39.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (34.90z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)