e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. ePub

Marek Bugdol, Piotr Jedynak
cena: 35.90 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 200, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Trzy dogmaty zarz±dzania

Ka¿da firma, instytucja i organizacja ma w³asn± kulturê pracy, która stanowi wypadkow± rynkowych do¶wiadczeñ, specyfiki bran¿y, a nawet charakteru za³o¿ycieli, w³a¶cicieli oraz kadry mened¿erskiej. Je¶li chodzi o zarz±dzanie personelem, sposób prowadzenia dzia³añ marketingowych czy te¿ organizacjê dzia³u sprzeda¿y, nie ma ¶cis³ych dogmatów, których wszystkie podmioty gospodarcze powinny ¶ci¶le siê trzymaæ. Jednak istniej± te¿ takie obszary zwi±zane z zarz±dzaniem, w których nie mo¿e byæ odstêpstw od przyjêtych modeli referencyjnych. To jako¶æ, bezpieczeñstwo i ryzyko.
Niniejsza ksi±¿ka kompleksowo - od strony teoretycznej oraz praktycznej - porusza zagadnienia zwi±zane z zarz±dzaniem jako¶ci±, bezpieczeñstwem i ryzykiem. Autorzy przyjêli za³o¿enie, ¿e omawiane tu systemy zarz±dzania s± najbardziej dojrza³ymi rozwi±zaniami, a ich zastosowanie mo¿e przynie¶æ korzystne rezultaty (z uwagi na holistyczny charakter proponowanych dzia³añ). Podstawowym celem opracowania jest ukazanie zasad, modeli, procesów i narzêdzi systemowego zarz±dzania jako¶ci±, bezpieczeñstwem i ryzykiem we wspó³czesnych organizacjach.


Marek Bugdol - profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, kierownik Zak³adu Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi, cz³onek Komitetu Polskiej Nagrody Jako¶ci. Autor jedenastu ksi±¿ek i ponad 180 artyku³ów oraz opublikowanych referatów. Do¶wiadczenie zawodowe w zakresie wdra¿ania systemów jako¶ci i koncepcji TQM zdobywa³ w przemy¶le, a tak¿e w administracji publicznej. Jest równie¿ mened¿erem jako¶ci.
Piotr Jedynak - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarz±dzaniu. Wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Zarz±dzania Uniwersytetu Jagielloñskiego, kierownik Zak³adu Znormalizowanych Systemów Zarz±dzania w tym¿e instytucie. Audytor certyfikuj±cy znormalizowane systemy zarz±dzania. Autor licznych publikacji w zakresie funkcjonowania systemów zarz±dzania oraz zarz±dzania ryzykiem, a tak¿e wielu projektów i ekspertyz dotycz±cych praktyki zarz±dzania organizacjami.


Cena: 35.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

AlphaHuman (25.93z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. ePub (31.99z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. ePub (27.90z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. eBook. Pdf (31.99z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
Google+ dla biznesu. eBook. Mobi (29.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Pdf (39.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Mobi (31.99z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów. eBook. PDF (27.90z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Joga. Równowaga cia³a, umys³u i duszy (27.92z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Pdf (27.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook (24.00z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (21.99z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Mobi (29.90z)
Marketing (49.45z)
Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Junior sam w domu albo Oskar de la Mancha, Rycerz Nieasertywnego Oblicza i Ludzie, których lubiê najmniej (4.00z)
Rozmowy z Mistrzem Sprzeda¿y (25.93z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Strategie zarz±dzania wiedz±. Modele teoretyczne i empiryczne (46.67z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Pdf (31.99z)
Wolno¶æ finansowa dziêki inwestowaniu w nieruchomo¶ci (26.23z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz (34.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Mobi (31.99z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
Czytaj dwa razy szybciej! (29.90z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
Start up. Od pomys³u do sukcesu (30.40z)