e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -83%


Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb

Nicholas Strange
promocja -83%
cena: 35.294117647059 z 6.00 z
Data wydania: 2008-04-04
stron: 224, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Sztuka interpretowania i prezentowania informacji

  • Zmu¶ dane, by s³u¿y³y Twoim celom
  • Naucz siê czytaæ miêdzy wierszami
  • Wykorzystaj potêgê przedstawieñ graficznych
Statystyki k³ami±, choæ przedstawiaj± pozornie prawdziwe informacje. To samo dotyczy sonda¿y, tak lubianych przez nasze media. Nie ma na ¶wiecie takich danych, których nie da³oby siê nagi±æ dla osi±gniêcia w³asnych korzy¶ci. Skuteczne techniki manipulacji faktami od lat stosuj± wszyscy: zarówno prasa, radio, telewizja, jak i instytucje pañstwowe. Nawet wygl±daj±cy bardzo niewinnie wykres mo¿e nas zmusiæ, by¶my umiejêtnie zniekszta³cone informacje zaczêli interpretowaæ zgodnie z intencj± autora, choæ wbrew rzeczywisto¶ci.
Tak¿e zupe³nie niekorzystne dane mo¿na przedstawiæ w taki sposób, by potwierdza³y Twoje z gruntu s³uszne teorie. Zestaw przydatnych trików pomo¿e Ci wp³ywaæ na odbiorców przekazu, przekonywaæ ich, a nawet dezorientowaæ, je¶li to konieczne. Ksi±¿ka zawiera 57 technik, dziêki którym suche liczby zamieniaj± siê w malowniczo zniekszta³cone prezentacje graficzne. Je¶li jeste¶ mened¿erem, studentem albo te¿ zawodowo zajmujesz siê przygotowywaniem prezentacji, ten podrêcznik stanowiæ bêdzie dla Ciebie nieocenione ¼ród³o pomys³ów.

Zacznij lansowaæ swoj± wizjê rzeczywisto¶ci:

  • zniekszta³caj±c elementy graficzne i ³ami±c o¶,
  • wykorzystuj±c potêgê optycznych z³udzeñ,
  • wyolbrzymiaj±c dok³adno¶æ danych,
  • stosuj±c wizualny szum informacyjny,
  • skutecznie ukrywaj±c niewygodne dane.


Cena: 6.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Credit Scoring (38.74z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Raportowanie przep³ywów pieniê¿nych w kontek¶cie zmian we wspó³czesnej sprawozdawczo¶ci finansowej (53.55z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era. Wydanie II (38.35z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Zacznij od zera. Jak przy mniejszym bud¿ecie osi±gn±æ lepsze wyniki (49.00z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora (69.00z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Zarz±dzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów (29.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (37.89z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (34.90z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)