e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -40%


Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami

Ryan Holiday
promocja -40%
cena: 44.9 z 26.94 z
Data wydania: 2014-10-27
stron: 296, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Specjalista w dziedzinie nowoczesnych mediów przerywa milczenie i pokazuje, jak naprawdê funkcjonuj±. Jak garstka szemranych blogerów kontroluje ca³y system tak zwanych mediów informacyjnych, przekuwaj±c nasze zainteresowanie i nasz± uwagê w zyski dla siebie.

Andrew Keen,
autor ksi±¿ki Kult amatora. Jak internet niszczy kulturê

£atwa sztuka manipulowania mediami

Media s± w stanie wynie¶æ ludzi na piedesta³ w jednej chwili, po czym bez wahania ich z niego str±caj±. Z³o¶liwa plotka mo¿e kosztowaæ firmê miliony, polityczny skandal zmusza kandydata na urz±d pañstwowy do wycofania siê z wyborów, za¶ nikomu nieznana osoba z dnia na dzieñ zostaje celebryt±. Ma³o które media s± dzi¶ niezale¿ne, dlatego takie rzeczy nie dziej± siê przypadkiem. To doskonale zorganizowane akcje, za którymi stoj± specjali¶ci kontroluj±cy media. Chcesz siê dowiedzieæ, jak to siê robi? Zaczerpnij informacji z samego ¼ród³a.
Manipulowanie mediami to mój zawód. W ¶wiecie, gdzie blogi kszta³tuj± i wypaczaj± tre¶æ newsów, moje zadanie polega na kontrolowaniu tych blogów — to samo robiæ mo¿e w zasadzie ka¿dy. Dlaczego ujawniam te wszystkie sekrety? Poniewa¿ jestem zmêczony ¶wiatem, gdzie blogerzy przyjmuj± ³apówki, marketerzy pomagaj± pisaæ newsy, lekkomy¶lni dziennikarze rozpowszechniaj± k³amstwa — i wszystkim to uchodzi na sucho. Zabieram Was za kulisy, poniewa¿ nie chcê, aby kto¶ jeszcze da³ siê niemile zaskoczyæ. Przeczytaj tê szokuj±c± ksi±¿kê i podziel przez dwa wszystko, o czym czytasz.
 

 
„Podrêcznik mrocznej sztuki eksploatowania mediów”.

Robert Greene,
autor ksi±¿ki 48 godzin w³adzy

„Wa¿ne ostrze¿enie zarówno dla specjalistów od PR-u, jak i dla klientów”.

Richard Edelman

„Ksi±¿ka, która przyprawia o dreszcze zachwytu i zgrozy”.

„Financial Times”

„Ksi±¿ka ta bardzo mocno zaniepokoi gigantów wirtualnych mediów”.
Drew Curtis,

twórca Fark.com

„Ryan ma w sobie co¶ z Machiavellego, co¶ z Ogilvy’ego… Ten m³ody spec (…) jest sekretn± broni±, o której nigdy nie s³yszeli¶cie”.

Tim Ferriss,
autor ksi±¿ki 4-godzinny tydzieñ pracy, zdobywczyni pierwszego miejsca listy bestsellerów „New York Timesa”Cena: 26.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
Potêga pewno¶ci siebie (33.92z)
Zasady Canfielda. Rusz siê st±d gdzie jeste¶ i id¼ tam, gdzie chcesz byæ! (34.21z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Jak pomna¿aæ oszczêdno¶ci (29.67z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Gry szkoleniowe - Materia³y dla trenerów zestaw 2 z p³yt± CD (220.15z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Terapia f**k it. Prosty sposób na szczê¶cie (25.93z)
Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Coaching na Wyspach Szczê¶liwych (49.00z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji (50.15z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Inwestorski marketing - mix (41.65z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza zorientowana na projekty (40.80z)
Audyt sprawozdañ finansowych. Teoria i praktyka (55.17z)
Dlaczego chcemy ¿eby¶ by³ bogaty (51.05z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. ePub (23.90z)
¯ycie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad (18.99z)
Nowe spojrzenie na zarz±dzanie projektami (50.40z)
Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancj± sukcesu firmy (50.15z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Kazusy z prawa dla ekonomistów (33.15z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
USA czê¶æ zachodnia. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)