e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie

Mary Buffett, David Clark
cena: 37.00 z
Data wydania: 2011-03-14
stron: 120, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Techniki zarz±dzania w³asnym ¿yciem

  • Dowiedz siê, jak sprawiæ, by postrzegano Ciê jako geniusza
  • Zdob±d¼ wiedzê, któr± bêdziesz móg³ zastosowaæ w praktyce
  • Naucz siê wykorzystywaæ okazje i przygotowywaæ grunt pod swój sukces

Mened¿er skuteczny i bogaty
(nie tylko w do¶wiadczenie)

Warren Buffett nieustannie ¶wiêci triumfy we wszystkich sferach swojego ¿ycia. Czy pragniesz poznaæ tajemnicê sukcesu tego niezwyk³ego cz³owieka? Masz ochotê zag³êbiæ siê w filozofiê, wed³ug której zarz±dza swoim ¿yciem zawodowym i osobistym? Chcesz poznaæ j± w teorii i praktyce, a potem zaadaptowaæ dla siebie?
Autorzy oferuj± wyj±tkowy wgl±d w techniki zarz±dzania stosowane przez Warrena Buffetta oraz proponuj± proste, gotowe rozwi±zania, które umo¿liwi± osi±ganie sukcesów zarówno osobom pocz±tkuj±cym, jak i do¶wiadczonym badaczom stylu Warrena. Ksi±¿ka wyja¶nia równie¿, dlaczego sukcesy w ¿yciu osobistym i zawodowym zazwyczaj id± ze sob± w parze.

Kompetencje mened¿erskie w piêciu krokach:

  • 1. Znajd¼ odpowiedniego pracodawcê.
  • 2. Naucz siê delegowaæ zadania i obowi±zki.
  • 3. Znajd¼ w³a¶ciwego mened¿era na dane stanowisko.
  • 4. Motywuj swoich pracowników.
  • 5. Poznaj pu³apki, wyzwania i nauczki dla mened¿erów.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Marketing partyzancki. Jak prowadziæ domow± firmê (39.00z)
Jak lepiej i taniej kupowaæ. Przetargi on-line w zaopatrzeniu firm (5.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Jak skutecznie wykorzystaæ potencja³ Twojej marki (33.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)

Pozostae z serii: Inne

£ad korporacyjny (83.90z)
Jak stworzyli¶my demona (50.92z)
Makrowikinomia Reset ¶wiata i biznesu (54.90z)
Ekonometria (44.98z)
Sztuka pokoju. eBook (24.00z)
SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika (79.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Mobi (29.90z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Pdf (27.90z)
Medytacja nad natur± umys³u (34.90z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom. eBook. Pdf (27.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie (34.00z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Szybko¶æ zaufania. Jak dziêki zaufaniu przyspieszyæ sukces w biznesie (27.78z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II (29.90z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)