e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie

Mary Buffett, David Clark
cena: 37.00 z
Data wydania: 2011-03-14
stron: 120, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Techniki zarz±dzania w³asnym ¿yciem

  • Dowiedz siê, jak sprawiæ, by postrzegano Ciê jako geniusza
  • Zdob±d¼ wiedzê, któr± bêdziesz móg³ zastosowaæ w praktyce
  • Naucz siê wykorzystywaæ okazje i przygotowywaæ grunt pod swój sukces

Mened¿er skuteczny i bogaty
(nie tylko w do¶wiadczenie)

Warren Buffett nieustannie ¶wiêci triumfy we wszystkich sferach swojego ¿ycia. Czy pragniesz poznaæ tajemnicê sukcesu tego niezwyk³ego cz³owieka? Masz ochotê zag³êbiæ siê w filozofiê, wed³ug której zarz±dza swoim ¿yciem zawodowym i osobistym? Chcesz poznaæ j± w teorii i praktyce, a potem zaadaptowaæ dla siebie?
Autorzy oferuj± wyj±tkowy wgl±d w techniki zarz±dzania stosowane przez Warrena Buffetta oraz proponuj± proste, gotowe rozwi±zania, które umo¿liwi± osi±ganie sukcesów zarówno osobom pocz±tkuj±cym, jak i do¶wiadczonym badaczom stylu Warrena. Ksi±¿ka wyja¶nia równie¿, dlaczego sukcesy w ¿yciu osobistym i zawodowym zazwyczaj id± ze sob± w parze.

Kompetencje mened¿erskie w piêciu krokach:

  • 1. Znajd¼ odpowiedniego pracodawcê.
  • 2. Naucz siê delegowaæ zadania i obowi±zki.
  • 3. Znajd¼ w³a¶ciwego mened¿era na dane stanowisko.
  • 4. Motywuj swoich pracowników.
  • 5. Poznaj pu³apki, wyzwania i nauczki dla mened¿erów.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
101 pomys³ów na w³asn± firmê (53.60z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Biznes rodzinny (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Jak poderwaæ ch³opaka. Od samotnej do kochanej w 100 dni (29.00z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Droga innowacji (59.00z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek (7.70z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
B±d¼ liderem (38.17z)
Napoleon Hill. Poczštek wielkiej kariery. eBook. Mobi (31.99z)
Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Godzina dziennie z SEO. Wejd¼ na szczyty wyszukiwarek. Wydanie II (69.00z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 2 (37.89z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. ePub (79.00z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (12.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Pdf (27.00z)
Zaznacz za³atwione!. Jak wykonywaæ zadania do koñca (33.15z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)