e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko

Steve Prentice
cena: 44.90 z
Data wydania: 2006-08-08
stron: 336, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Nasze ¿ycie jest zdominowane przez prêdko¶æ, która spycha zdrowy rozs±dek na margines. Gdy stoimy w korku, narasta w nas bezsilna z³o¶æ. Uczynili¶my z samochodów je¿d¿±ce biura. Czujemy siê odciêci od ¶wiata, gdy na parê minut wysi±dzie internet. Denerwujemy siê, gdy nie mo¿emy siê do kogo¶ dodzwoniæ. Ci±gle poszerzamy zakres w³asnych obowi±zków i czujemy siê odpowiedzialni za coraz wiêcej spraw. A mniej wiêcej o 10.30 rano misternie zaplanowany dzieñ pracy przekszta³ca siê w chaotyczn± krz±taninê.
Nie miej d³u¿ej w±tpliwo¶ci. To nie zmieni siê samo. Pracy i zaleg³o¶ci przestanie przybywaæ dopiero wtedy, gdy powiesz "do¶æ". I dopiero wtedy staniesz siê panem w³asnego czasu.
Znajd¼ parê chwil, by przeczytaæ tê ksi±¿kê. Potem jasno okre¶l warunki, na jakich zamierzasz gospodarowaæ czasem. Zastosuj metody opisane w tej ksi±¿ce, a ci±g³a presja czasu przestanie Ci doskwieraæ. Odzyskasz spokój. Wspó³pracownicy szybko dostrzeg±, ¿e jêzykiem cia³a komunikujesz pewno¶æ i wiarê w siebie.
  • Wp³ywaj na terminy realizacji zadañ, jakimi jeste¶ obarczany, zamiast po prostu przyjmowaæ zlecenia czy polecenia
  • Wyeliminuj niepotrzebne czynno¶ci, które zabieraj± czas
  • Zrób porz±dek w papierach, aby móc w ci±gu minuty znale¼æ wszystko, czego szukasz
  • Nie za³amuj siê w sytuacjach kryzysowych
  • ¦pij d³u¿ej i ustal konieczne minimum czasu wolnego
  • Ogranicz nap³yw e-maili


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Motywacja bez granic (29.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Nauki Barona (33.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Od zastoju do rozwoju. Strategie trwa³ego wzrostu (39.20z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Etykieta w biznesie (39.90z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)