e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: srowrz; Sprzeda¿
Seria: Exclusive


Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji

Andrzej Niemczyk, Mariusz Kêdzierski
cena: 49.00 z
Data wydania: 2011-12-08
stron: 288 , miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
Sprzedawcy szkie³ko i oko
  • Abecad³o ka¿dego handlowca, czyli twarde umiejêtno¶ci sprzeda¿owe
  • Handlowa poezja, czyli umiejêtno¶ci spo³eczne i organizacyjne


Ludzie sprzedaj± ludziom.
Guccio Gucci

Ojciec-za³o¿yciel firmy Gucci wiedzia³, co mówi, gdy w trzech s³owach stre¶ci³, na czym naprawdê polega proces sprzeda¿y. Sprzedawanie to nie tajne techniki, dziêki którym wci¶niesz wszystko ka¿demu. To nie tabelki, analizy, wykresy. W ka¿dym razie nie tylko. Prawda jest taka, ¿e nie zostaniesz dobrym handlowcem, póki do warsztatu twardych umiejêtno¶ci sprzeda¿owych nie do³o¿ysz serca. Skuteczne handlowanie opiera siê bowiem przede wszystkim na umiejêtno¶ci pracy z klientem, chêci niesienia pomocy, gotowo¶ci do prowadzenia dialogu. Innymi s³owy, w procesie sprzeda¿y umiejêtno¶ci handlowe trzeba po³±czyæ ze spo³ecznymi.
Zawód: handlowiec to niezbêdnik wiedzy o sprzedawaniu, powsta³y w oparciu o umiejêtno¶ci i do¶wiadczenia Andrzeja Niemczyka oraz Mariusza Kêdzierskiego - wieloletnich handlowców i trenerów sprzeda¿y. Pisz±c tê ksi±¿kê, autorzy korzystali z pomocy kilku tysiêcy przedstawicieli handlowych i szefów sprzeda¿y, którzy zdecydowali siê podzieliæ obserwacjami poczynionymi w trakcie swej trudnej, ale ciekawej pracy. Pracy handlowca. Proponujemy Ci zatem ksi±¿kê pisan± przez zawodowców dla zawodowców.
Skrzyde³ko lewe
Ile jest dróg do osi±gniêcia celu w sprzeda¿y? Pocz±tkuj±cy handlowiec widzi nieskoñczenie wiele mo¿liwo¶ci, do¶wiadczony natomiast dostrze¿e ich tylko kilka... Tam, gdzie koñczy siê naiwna wiara w skuteczno¶æ prostych manipulacji, tam zaczyna siê wiedza p³yn±ca z wielu godzin pracy z klientem. Zawód: handlowiec nie czaruje ani nie upraszcza, bo nic nie zast±pi rzetelnej budowy zdrowych relacji. To wielobran¿owo¶æ praktycznych przyk³adów czyni tê ksi±¿kê zestawem narzêdzi do wykorzystania od zaraz. Dla ka¿dego powa¿nego handlowca i mened¿era sprzeda¿y.Marcin Merta, menad¿er i trener rozwoju
Skrzyde³ko prawe


Andrzej Niemczyk - mened¿er i trener z wieloletnim do¶wiadczeniem w obu dziedzinach. Prowadzi szkolenia mened¿erskie, handlowe i trenerskie w szerokim zakresie tematycznym. Wyk³ada w Górno¶l±skiej Wy¿szej Szkole Handlowej. Jest autorem ksi±¿ki Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ oraz wspó³autorem ksi±¿ek Ksi±¿ka dla skutecznych szefów (Onepress 2008), Motywacja pod lup± (Onepress 2009), Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (Onepress 2008) oraz pakietu multimedialnego Sztuka kierowania zespo³em handlowym (Onepress 2007). Jego liczne artyku³y o zarz±dzaniu mo¿na znale¼æ m.in. w czasopismach "Personel i Zarz±dzanie", "Marketing w Praktyce", "Brief".
Mariusz Kêdzierski - mened¿er z wieloletnim do¶wiadczeniem w zakresie wspierania dzia³ów sprzeda¿y i rozwoju kompetencji pracowników. Prowadzi szkolenia z szeroko pojêtego zakresu zarz±dzania, handlu i rozwoju osobistego oraz warsztaty dla trenerów. Wyk³adowca w Górno¶l±skiej Wy¿szej Szkole Handlowej.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: srowrz

Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (39.00z)
Przebud¼ siê! Odkryj sekret szczê¶cia i ¿ycia pozbawionego problemów (37.00z)
Mount everest biznesu (49.00z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele przy pomocy mind mappingu (37.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)