e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. ePub

Andrzej Niemczyk, Mariusz Kêdzierski
cena: 39.00 z
Data wydania: 2011-12-30
stron: 288 , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Sprzedawcy szkie³ko i oko
  • Abecad³o ka¿dego handlowca, czyli twarde umiejêtno¶ci sprzeda¿owe
  • Handlowa poezja, czyli umiejêtno¶ci spo³eczne i organizacyjne


Ludzie sprzedaj± ludziom.
Guccio Gucci

Ojciec-za³o¿yciel firmy Gucci wiedzia³, co mówi, gdy w trzech s³owach stre¶ci³, na czym naprawdê polega proces sprzeda¿y. Sprzedawanie to nie tajne techniki, dziêki którym wci¶niesz wszystko ka¿demu. To nie tabelki, analizy, wykresy. W ka¿dym razie nie tylko. Prawda jest taka, ¿e nie zostaniesz dobrym handlowcem, póki do warsztatu twardych umiejêtno¶ci sprzeda¿owych nie do³o¿ysz serca. Skuteczne handlowanie opiera siê bowiem przede wszystkim na umiejêtno¶ci pracy z klientem, chêci niesienia pomocy, gotowo¶ci do prowadzenia dialogu. Innymi s³owy, w procesie sprzeda¿y umiejêtno¶ci handlowe trzeba po³±czyæ ze spo³ecznymi.
Zawód: handlowiec to niezbêdnik wiedzy o sprzedawaniu, powsta³y w oparciu o umiejêtno¶ci i do¶wiadczenia Andrzeja Niemczyka oraz Mariusza Kêdzierskiego - wieloletnich handlowców i trenerów sprzeda¿y. Pisz±c tê ksi±¿kê, autorzy korzystali z pomocy kilku tysiêcy przedstawicieli handlowych i szefów sprzeda¿y, którzy zdecydowali siê podzieliæ obserwacjami poczynionymi w trakcie swej trudnej, ale ciekawej pracy. Pracy handlowca. Proponujemy Ci zatem ksi±¿kê pisan± przez zawodowców dla zawodowców.
Skrzyde³ko lewe
Ile jest dróg do osi±gniêcia celu w sprzeda¿y? Pocz±tkuj±cy handlowiec widzi nieskoñczenie wiele mo¿liwo¶ci, do¶wiadczony natomiast dostrze¿e ich tylko kilka... Tam, gdzie koñczy siê naiwna wiara w skuteczno¶æ prostych manipulacji, tam zaczyna siê wiedza p³yn±ca z wielu godzin pracy z klientem. Zawód: handlowiec nie czaruje ani nie upraszcza, bo nic nie zast±pi rzetelnej budowy zdrowych relacji. To wielobran¿owo¶æ praktycznych przyk³adów czyni tê ksi±¿kê zestawem narzêdzi do wykorzystania od zaraz. Dla ka¿dego powa¿nego handlowca i mened¿era sprzeda¿y.Marcin Merta, menad¿er i trener rozwoju
Skrzyde³ko prawe


Andrzej Niemczyk - mened¿er i trener z wieloletnim do¶wiadczeniem w obu dziedzinach. Prowadzi szkolenia mened¿erskie, handlowe i trenerskie w szerokim zakresie tematycznym. Wyk³ada w Górno¶l±skiej Wy¿szej Szkole Handlowej. Jest autorem ksi±¿ki Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ oraz wspó³autorem ksi±¿ek Ksi±¿ka dla skutecznych szefów (Onepress 2008), Motywacja pod lup± (Onepress 2009), Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (Onepress 2008) oraz pakietu multimedialnego Sztuka kierowania zespo³em handlowym (Onepress 2007). Jego liczne artyku³y o zarz±dzaniu mo¿na znale¼æ m.in. w czasopismach "Personel i Zarz±dzanie", "Marketing w Praktyce", "Brief".
Mariusz Kêdzierski - mened¿er z wieloletnim do¶wiadczeniem w zakresie wspierania dzia³ów sprzeda¿y i rozwoju kompetencji pracowników. Prowadzi szkolenia z szeroko pojêtego zakresu zarz±dzania, handlu i rozwoju osobistego oraz warsztaty dla trenerów. Wyk³adowca w Górno¶l±skiej Wy¿szej Szkole Handlowej.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
Projektowanie stron WWW. U¿yteczno¶æ w praktyce (59.00z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
Medytacja nad natur± umys³u (34.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. Pdf (29.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
NLP w æwiczeniach (22.27z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (14.90z)
Perswazja. Osobisty mentor (24.90z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych (39.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. eBook. Pdf (31.99z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Pdf (31.99z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Agile. Wzorce wdra¿ania praktyk zwinnych (38.35z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (37.89z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (21.60z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.08z)
NIEtoksyczne negocjacje (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Fotografowanie dzieciñstwa (44.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wydanie 6 (29.90z)
VAT 1556 wyja¶nieñ i interpretacji (239.00z)
Wspó³czesne doktryny polityczne (69.00z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. Mobi (27.90z)
¯ycie, piêkna katastrofa. M±dro¶ci± cia³a i umys³u mo¿esz pokonaæ stres, choroby i ból (42.42z)
Reasekuracja (38.02z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ (9.90z)
Google Website Optimizer. Przewodnik (59.00z)
O wspó³czuciu. Jak osi±gn±æ spokój wewnêtrzny i zbudowaæ lepszy ¶wiat (22.42z)
Co tylko zechcesz. 40 lekcji dla nowoczesnego biznesmena (29.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Mobi (37.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. Pdf (35.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Jak na zaufaniu budowaæ dobre relacje z lud¼mi (29.00z)