e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: ponwrz
Seria: Inne
Bestseller: TOP-14
Promocja: -30%


Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego

Robert B. Cialdini, Ph.D.
promocja -30%
cena: 34.9 z 24.43 z
Data wydania: 2011-10-07
stron: 104, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Moc oddzia³ywania na ludzi i sytuacje
  • Poznaj sze¶æ najskuteczniejszych zasad wp³ywania na ludzi iw³±cz je w swój naturalny repertuar zachowañ.
  • Naucz siê b³yskawicznie rozpoznawaæ, gdy kto¶ próbuje Ciê oszukaæ, isubtelnie demaskuj te nieetyczne zabiegi.

Zostañ najbardziej wp³ywowym cz³owiekiem roku!Dr Robert Cialdini jest obecnie najczê¶ciej cytowanym ¿yj±cym psychologiem spo³ecznym, specjalizuj±cym siê w dziedzinie wywierania wp³ywu i perswazji.
Amerykañski "Harvard Business Review" w uznaniu wielkiego znaczenia prze³omowych prac dr. Cialdiniego umie¶ci³ je na li¶cie "Breakthrough Ideas for Today's Business Agenda".

Audiotrening - fragment 1

Psychologia na Twoich us³ugach
  • Chcesz nak³oniæ kogo¶ do trwa³ej zmiany pogl±dów?
  • Chcesz zbudowaæ silne relacje zawodowe i osobiste?
  • Chcesz wp³yn±æ na czyje¶ postêpowanie i podejmowane decyzje?
  • Chcesz przekonaæ ludzi, ¿e Twoja oferta jest wyj±tkowa i niepowtarzalna?
  • Chcesz dowiedzieæ siê, jak byæ lubianym, cenionym i podziwianym?
  • Chcesz nauczyæ siê negocjowaæ, by osi±gaæ wiêcej, ni¿ pocz±tkowo zak³ada³e¶?
  • Chcesz wiedzieæ, jak ju¿ nigdy nie daæ siê nabiæ w butelkê?

Audiotrening - fragment 2

Robert Cialdini jest prawdziwym geniuszem. W tym stwierdzeniu nie ma ani odrobiny przesady. Ka¿dy, kto kiedykolwiek zetkn±³ siê z praktycznym zastosowaniem psychologii Cialdiniego, doskonale zdaje sobie sprawê z tego, w jak du¿ym stopniu mo¿emy oddzia³ywaæ na innych ludzi ka¿dego dnia. Wystarczy, ¿e poznasz zaledwie kilka prostych zasad i nauczysz siê maksymalnie wykorzystywaæ drzemi±cy w nich potencja³, a bêdziesz w stanie w sposób ca³kowicie etyczny kszta³towaæ otaczaj±c± Ciê rzeczywisto¶æ.
Oferujemy Ci broñ o niepokoj±co du¿ym polu ra¿enia. Po raz pierwszy na polskim rynku - psychologia wp³ywu w wersji audio. Bezcenne zasady zilustrowane ¿ywymi przyk³adami przemówi± do Twojej wyobra¼ni znacznie szybciej i trwalej. Wszystkie lekcje znajdziesz równie¿ w ksi±¿ce, która od teraz ma szansê staæ siê Twoim najcenniejszym przyjacielem i doradc±.

Uwaga! Wszystkie zawarte tu zasady zosta³y wielokrotnie przetestowane w codziennych, ¿yciowych sytuacjach.Oko w oko i ucho w ucho z Robertem Cialdinim!

Cena: 24.43 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ponwrz

Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Legalny doping emocjonalny. eBook. ePub (19.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
O wspó³czuciu. Jak osi±gn±æ spokój wewnêtrzny i zbudowaæ lepszy ¶wiat (22.42z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. ePub (31.99z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Pdf (23.90z)
Funkcja personalna w przedsiêbiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (34.00z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Pdf (27.90z)
Marketing (49.45z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL (79.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Mobi (27.00z)
Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela (69.00z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. ePub (23.90z)