e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców

Andrzej Niemczyk
promocja -20%
cena: 47 z 37.60 z
Data wydania: 2006-03-20
stron: 216, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Polskie realia, polskie przyk³ady, nowe metody

  • Zadania szefa sprzeda¿y i handlowca: od coachingu - po powstrzymywanie spadku sprzeda¿y
  • B³êdy, jakie najczê¶ciej pope³niaj± szefowie sprzeda¿y i handlowcy
  • Warunki pracy handlowców i dyrektorów sprzeda¿y w Polsce
Je¶li jeste¶ handlowcem lub szefem sprzeda¿y, to walczysz na linii frontu: prze³o¿eni uwa¿nie Ciê obserwuj±, a wspó³pracownicy nieustannie podnosz± poprzeczkê rywalizacji. Twoim zadaniem jest dopilnowanie wszystkiego: musisz realizowaæ plany sprzeda¿y, radziæ sobie z klientami i kolegami, a czasami tak¿e zarz±dzaæ zespo³em. Nie mo¿esz daæ siê zaskoczyæ: sytuacja zmienia siê szybko, a wygrywa ten, kto potrafi przetrwaæ.
Nie zawsze jednak wiadomo, jakie rozwi±zania s± w danej sytuacji najlepsze. Nie kupuj akademickiego podrêcznika, by je poznaæ - zanim go przeczytasz, mo¿e byæ za pó¼no. Tym, czego potrzebujesz, jest mapa linii frontu, która szybko naprowadzi Ciê na trop. Dziêki niej u¶wiadomisz sobie, w jakim znajdujesz siê po³o¿eniu i jakie masz mo¿liwo¶ci. Innymi s³owy, potrzebujesz tej ksi±¿ki. Autor pisze w niej wprost o prawdziwych warunkach pracy polskiego handlowca i dyrektora sprzeda¿y - o manipulacjach, ci±g³ym zagro¿eniu utrat± pracy, ostrej rywalizacji i konfliktach - i o tym, jak sobie z tym radziæ. Ksi±¿ka zawiera wiele przydatnych spostrze¿eñ i na prawdziwych przyk³adach omawia metody i techniki pracy handlowca. Przeczytaj j± i dowiedz siê:
  • co motywuje polskich handlowców,
  • jak budowaæ zespo³y handlowców - dobieraæ ludzi, wdra¿aæ zasady wspó³pracy, tworzyæ wiêzi,
  • jak rozwijaæ ich kompetencje,
  • jak postêpowaæ z przedstawicielami handlowymi,
  • jakie b³êdy pope³niaj± najczê¶ciej szefowie sprzeda¿y,
  • jak zatrzymaæ w firmie najlepszych handlowców,
  • jak radziæ sobie z problemami, takimi jak wej¶cie do nowej firmy, pogorszenie wyników sprzeda¿y, wstrz±sy w zespole handlowców.


Cena: 37.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Zwalnianie pracownika. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (3.00z)
Biznes i futbol (33.00z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Zwyciêskie negocjacje. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)