e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: komunikacja
Seria: Inne


A mo¿e zmienisz zdanie' Sekrety perswazyjnego pisania

Lindsay Camp
cena: 37.00 z
Data wydania: 2008-08-21
stron: 232, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Podrzuæ s³owo:
  • zwiêz³e i klarowne
  • dowcipne i intryguj±ce
  • kunsztowne i barwne
  • fachowe i poprawne
a otrzymasz sowit± zap³atê!
Lindsay Camp jest niebezpiecznym cz³owiekiem, a to jest niebezpieczna ksi±¿ka. Pod t± czaruj±c± fasad± kryje siê rewolucyjna my¶l, ¿e s³owa mog± zmieniaæ ludzi, organizacje i ¶wiat. Có¿ jeszcze? Wiem, da³em siê przekonaæ, ale...
John Simmons, autor We, Me, Them & It: How to write powerfully for business
Lekcje pisania od A do Z
Czy umiesz u¿ywaæ s³ów tak, by przebiæ siê przez szum informacyjny i zamêt wspó³czesnego ¿ycia? Czy potrafisz uczciwie stwierdziæ, ¿e udaje Ci siê przekonaæ innych ludzi? Czy pisanie wci±¿ sprawia Ci rado¶æ, a do tego odnosi zamierzony przez Ciebie skutek? Je¶li tak, przeczytaj tê ksi±¿kê w ramach poznawania sekretów swoich kolegów po fachu. Je¿eli natomiast w Twoich tekstach wci±¿ co¶ zgrzyta, je¶li przypominaj± one md³± papkê i czujesz siê, jakby trafia³y w pró¿niê, masz dwa wyj¶cia. Albo zaczniesz uczyæ siê od najlepszych, albo zmieñ zawód.
Czytanie tego tekstu zajê³o Ci 25 sekund. Napisanie tej ksi±¿ki zajê³o autorowi 25 lat!
Lindsay Camp by³ copywriterem, kiedy Ty jeszcze z workiem na kapcie dziarsko maszerowa³e¶ do VI "b". Pisa³ teksty wspieraj±ce idee polityczne, slogany dla miêtowych cukierków, sprawozdania roczne, etykiety okoliczno¶ciowe, przemówienie dotycz±ce potrzeby zasadniczej zmiany w przemy¶le projektowym, teksty na strony internetowe, biuletyny i ulotki kampanii spo³ecznych, okólniki znacz±cych instytucji i wypracowania swojej córki. Napisa³ ju¿ wszystko, co mia³ w planach, i teraz chce Ci przekazaæ swoj± schedê - niezawodne zasady tworzenia perswazyjnych tekstów, niezale¿nie od tego, czy "produktem koñcowym" jest reklama w kolorowym czasopi¶mie, nowy projekt biznesowy, tekst na firmow± stronê internetow±, czy po¶pieszny e-mail do szefa. Wci±gaj±ca, zabawna i - tak jak siê spodziewa³e¶ - bardzo perswazyjna ksi±¿ka na zawsze zmieni Twój sposób my¶lenia o s³owach, których u¿ywasz.
Uwierz mi na s³owo albo przekonaj siê, ¿e:
  • istniej± sposoby na uwolnienie jêzyka;
  • POR jest najwa¿niejszym warzywem copywritera;
  • masz szerokie mo¿liwo¶ci wp³ywania na czytelnika;
  • nawet pojedyncze s³owo ma znaczenie.


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: komunikacja

Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon (24.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Genialne NLP. My¶l i dzia³aj jak cz³owiek sukcesu (29.00z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych (59.00z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom (27.92z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Sekrety retoryki. Regu³y skutecznej komunikacji (19.90z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)
Prawo Wiêzi. Jak siê dogadaæ i stworzyæ doskona³e relacje prywatne i zawodowe (29.00z)
Orê¿ perswazji. Gesty i s³owa, które maj± moc (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka pokoju. eBook. ePub (19.00z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej (39.90z)
Gra w manipulacje (39.00z)
B±d¼ liderem (38.17z)
Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie warto¶ci niematerialnych (42.42z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. Pdf (29.90z)
Przywództwo. Z³ote zasady (49.90z)
Pe³n± par±! (34.21z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Money matters (39.00z)
Ekonomia przedsiêbiorstw Poradnik dla niefinansistów (33.92z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (12.90z)
Jak przetrwaæ z rodzin±' Trening (34.90z)
Wzrost. Idea³y jako si³a napêdowa rozwoju i wzrostu rentowno¶ci najwybitniejszych firm ¶wiata (59.42z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Mobi (39.00z)
Rady nadzorcze dobre praktyki ³adu korporacyjnego (50.92z)