e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zasoby ludzkie
Seria: Exclusive


W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci

Arkadiusz Bednarski, Justyna Chmielewska
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-08-23
stron: 256, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
¯±dza w³adzy jest gwa³towniejsza od innych namiêtno¶ci
Tacyt
Sk±d pochodzi w³adza? Czy jest to dar zes³any przez Boga, u¶miech losu, czy mo¿e trzeba mieæ wewnêtrzne predyspozycje do utrzymania rz±du dusz? I czym ona jest w swej istocie? Potêg±, narkotykiem, si³±? Integraln± czê¶ci± ¶wiata przyrody? Afrodyzjakiem? Kluczem otwieraj±cym wszystkie drzwi? A mo¿e zaufaniem i nadziej± pok³adanymi w Tobie przez innych ludzi?
"Kto ma pilota, ten ma w³adzê" - zapewne znasz to powiedzenie z w³asnego domu. A co, gdyby¶ to Ty móg³ zawsze naciskaæ odpowiednie przyciski? Gdyby¶ mia³ wewnêtrznego pilota, który pomaga³by Ci wywieraæ wp³yw na otoczenie? Chcemy przekonaæ Ciê, ¿e tak w³a¶nie jest, i nauczyæ, jak najlepiej korzystaæ z w³adzy, któr± masz w sobie. Zacznij czytaæ i zauwa¿aæ, jak wiele wiesz, jak wiele potrafisz i jak wiele jeszcze mo¿esz zrobiæ. Odkryj w sobie tê moc, która jest czym¶ wiêcej ni¿ tylko sk³anianiem innych, aby robili to, co Ci siê podoba
Pierwszy polski podrêcznik w³adzy w praktyce:
  • Zakres Twojej w³adzy
  • W³adza oparta na systemie kar lub nagród
  • W³adza oparta na charyzmie i autorytecie
  • W³adza oparta na wiedzy i informacji
  • ¦wiadomo¶æ bogactwa
  • Misja, wizja i praktyczne wytyczanie celów
  • Panowanie nad czasem
  • Twoje motywatory i hamulceCena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone (37.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Delegowanie obowi±zków. Osobisty mentor - Harvard Business (19.92z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi (77.00z)
Seks, przywództwo i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów (4.00z)
Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika (59.00z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Zarz±dzanie zespo³ami (15.92z)
Powalaj±ca si³a przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów (24.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Lider mocnych osobowo¶ci. Zostañ przywódc± indywidualistów (57.00z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Twoje emocjonalne ja. Jak podnie¶æ swoje EQ (23.20z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Mistrz coachingu. Podrêcznik dla mened¿erów, HR-owców i trenerów (57.00z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Winston Churchill. Przywództwo wybitnego mê¿a stanu (37.00z)
Psychologia szefa. Wydanie II (50.05z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Ksi±¿ê (27.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Plan B. Otwórz siê na nowe, lepsze perspektywy dla Twojego biznesu (35.69z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)