e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny

Andrzej Niemczyk, Jerzy Pa¶nik
cena: 199.00 z
Data wydania: 2007-03-16
stron: 304, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Miêkka strona zarz±dzania - tu bij± ¼ród³a twardych sukcesów

Zarz±dzanie dzia³em sprzeda¿y nie polega tylko na wyznaczaniu celów i rozliczaniu handlowców z ich wykonania. To trzymanie rêki na pulsie wszystkiego, co wp³ywa na wyniki pracy Twoich ludzi. Autorzy ksi±¿ek sk³adaj±cych siê na niniejszy pakiet podsuwaj± kierownikom sprzeda¿y rozwi±zania, które sprawdzaj± siê w polskiej rzeczywisto¶ci:
 • wybór narzêdzi motywacyjnych - bod¼ce finansowe, zdrowe wspó³zawodnictwo, bezpieczeñstwo,
 • ocenianie i rozwijanie kompetencji pracowników,
 • skuteczny i usystematyzowany proces rekrutacji,
 • kreowanie gwiazd w zespole handlowym i zatrzymywanie ich w firmie,
 • wyznaczanie handlowcom zadañ operacyjnych,
 • najczê¶ciej pope³niane b³êdy handlowców i szefów sprzeda¿y.

Polska rzeczywisto¶æ, polskie do¶wiadczenie

Ksi±¿ki sk³adaj±ce siê na niniejszy pakiet to jedne z pierwszych pozycji o coachingu i rozwoju kompetencji handlowców, które powsta³y w Polsce i s± osadzone w polskich realiach gospodarczych.
Co odró¿nia handlowca od sprzedawcy?
Z wielu firm handlowcy uciekaj± tak szybko, jak do nich przychodz±. Takie firmy nie troszcz± siê o swoje zespo³y handlowe. Ich szefowie zak³adaj±, ¿e nie ma sensu inwestowaæ w ludzi, którzy odchodz± po trzech miesi±cach. Zaniedbywanie "miêkkiej" strony zarz±dzania - kompetencji i motywacji handlowców - czêsto koñczy siê dla szefów sprzeda¿y twardym l±dowaniem. Pakiet ten jest kierowany do tych szefów sprzeda¿y, którzy doceniaj± - lub s± sk³onni doceniæ - jak wa¿ne jest budowanie silnego zespo³u i dobrego ¶rodowiska pracy.
Pakiet zawiera dwie ksi±¿ki: oraz dodatek specjalny:
 • Szkolenie "Coaching handlowców" na DVD

Z dwóch ksi±¿ek sk³adaj±cych siê na niniejszy pakiet dowiesz siê, jak zbudowaæ, prowadziæ i doskonaliæ zespó³ handlowców. Poznasz nowe i sprawdzone narzêdzia kierowania dzia³em sprzeda¿y.
Szkolenie "Coaching handlowców" na DVD pozwoli Ci zdobyæ now± wiedzê w sposób bardzo przystêpny.
Autorzy, do¶wiadczeni trenerzy handlowców i mened¿erów sprzeda¿y, pomog± Ci pogodziæ tward± rzeczywisto¶æ handlu na polskim rynku z najlepszymi praktykami zarz±dzania zespo³em sprzeda¿y. Podpowiedz± Ci, jak:
 • ³agodziæ napiêcia w zespole pracuj±cym pod siln± presj± czasu i planów sprzeda¿y,
 • poradziæ sobie z problemem braku czasu i ¶rodków na rozwijanie kompetencji handlowców,
 • przestawiæ zespó³ handlowców z my¶lenia i dzia³ania ad hoc na podej¶cie systematyczne,
 • radziæ sobie z kryzysami w zespole handlowym (ze spadkiem sprzeda¿y, konfliktami na tle finansowym, problemami osobistymi),
 • zrozumieæ polskie realia handlu i ich wp³yw na pracê handlowców i szefów sprzeda¿y,
 • zostaæ coachem zespo³u handlowców.Cena: 199.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Zwalnianie pracownika. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (3.00z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Biznes i futbol (33.00z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
SUKCES ...i co dalej' (39.00z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Etykieta w biznesie (39.90z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Coaching (47.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)