e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi

Joe Vitale , Ihaleakala Hew Len Ph.D
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-03-01
stron: 296, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest wznowionym wydaniem "Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem"

Mistyczna nauka Ho"oponopono w Twojej codzienno¶ci:

  • Uzdrawianie w³asnego ¿ycia i otaczaj±cego ¶wiata
  • Oczyszczanie umys³u z toksyn i traum
  • Akceptacja pe³nej odpowiedzialno¶ci
  • Wype³nianie ca³ej istoty Mi³o¶ci± i Wybaczaniem
Jeste¶ przyczyn±, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiaj±c siebie, naprawiasz ca³± rzeczywisto¶æ. A im jeste¶ doskonalszy, tym doskonalszy jest ¶wiat.
Ho"oponopono jest staro¿ytn± wiedz± pochodz±c± wprost z Hawajów - tajemniczych rajskich wysp. S³owo to oznacza "poprawiaæ", "naprawiaæ b³±d", "postêpowaæ s³usznie". Podstaw± Ho"oponopono jest akceptacja faktu, ¿e stanowimy sumê przesz³ych my¶li, czynów i decyzji, które ukszta³towa³y nasze obecne ¿ycie. Ca³y ten egzotyczny proces polega na oczyszczeniu negatywnych my¶li i wspomnieñ poprzez mi³o¶æ i przebaczanie.
To Ty tworzysz swoj± rzeczywisto¶æ. Twój umys³ i reakcja wszech¶wiata na wysy³an± energiê s± odpowiedzialne za to, kim teraz jeste¶, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzielisz ¿ycie. Wykreowa³e¶ to wszystko zupe³nie nie¶wiadomie. Sprawd¼, jak bardzo zmieni siê ¶wiat, kiedy zaczniesz kontrolowaæ swoje my¶li i wprowadzaæ je na w³a¶ciwy tor!
Starasz siê ze wszystkich si³, a mimo to wci±¿ nie mo¿esz osi±gn±æ sukcesu zawodowego, a Twoje ¿ycie osobiste wype³nia pustka? Byæ mo¿e problem tkwi w Tobie? Ograniczenia, które hamuj± realizacjê Twoich celów, pochodz± od Ciebie, a nie z zewn±trz. Zaktualizowana na potrzeby dzisiejszych czasów metoda Ho"oponopono pomaga usun±æ mentalne przeszkody i wyswobodziæ umys³, otwieraj±c w ten sposób drogê do nowych, zaskakuj±cych pomys³ów. Powiedzieæ, ¿e dzia³a, to za ma³o - ta metoda czyni cuda.
Wyobra¼ sobie, ¿e zupe³nie oczyszczasz swój umys³ i zaczynasz wszystko od nowa, bez uprzedzeñ i przyjêtych z góry za³o¿eñ. Ka¿dy Twój dzieñ staje siê cudem. Wyobra¼ sobie, ¿e wszystko jest mo¿liwe. Prawda jest taka, ¿e rzeczywi¶cie wszystko jest mo¿liwe, je¶li tylko pozbêdziesz siê blokad ograniczaj±cych Twój umys³. Ta ksi±¿ka to klucz, który otwiera drzwi do nowego wszech¶wiata mo¿liwo¶ci i spe³nienia - do strefy zerowych ograniczeñ.


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. PDF (31.99z)
D¼wiêki marzeñ. Reporta¿e i rozmowy (9.69z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych (44.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. PDF (26.90z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. ePub (47.00z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
Tresura psów (34.90z)
AlphaMale. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni (39.00z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Kodeks wygranych. X przykazañ cz³owieka sukcesu (39.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. ePub (27.90z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Mobi (39.00z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Pdf (27.90z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko (34.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Wykorzystaj swój potencja³ zdob±d¼ bogactwo i odnie¶ sukces (27.35z)
Finanse osobiste (49.45z)
Trudny szef czyli jak siê porozumieæ z prze³o¿onym (26.59z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. ePub (23.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Jak byæ dobrym mened¿erem. Zestaw wskazówek (44.20z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Coaching inteligencji emocjonalnej (73.00z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
Mowa cia³a (34.90z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (59.00z)
Inspiruj±ce us³ugi. Jak dostarczyæ warto¶æ innym, a dziêki temu tak¿e sobie (41.65z)
Salve Theatrum (12.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Pdf (31.99z)