e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Pdf

Joe Vitale , Ihaleakala Hew Len Ph.D
cena: 31.99 z
Data wydania:
stron: 296, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest wznowionym wydaniem "Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem"

Mistyczna nauka Ho"oponopono w Twojej codzienno¶ci:

  • Uzdrawianie w³asnego ¿ycia i otaczaj±cego ¶wiata
  • Oczyszczanie umys³u z toksyn i traum
  • Akceptacja pe³nej odpowiedzialno¶ci
  • Wype³nianie ca³ej istoty Mi³o¶ci± i Wybaczaniem
Jeste¶ przyczyn±, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiaj±c siebie, naprawiasz ca³± rzeczywisto¶æ. A im jeste¶ doskonalszy, tym doskonalszy jest ¶wiat.
Ho"oponopono jest staro¿ytn± wiedz± pochodz±c± wprost z Hawajów - tajemniczych rajskich wysp. S³owo to oznacza "poprawiaæ", "naprawiaæ b³±d", "postêpowaæ s³usznie". Podstaw± Ho"oponopono jest akceptacja faktu, ¿e stanowimy sumê przesz³ych my¶li, czynów i decyzji, które ukszta³towa³y nasze obecne ¿ycie. Ca³y ten egzotyczny proces polega na oczyszczeniu negatywnych my¶li i wspomnieñ poprzez mi³o¶æ i przebaczanie.
To Ty tworzysz swoj± rzeczywisto¶æ. Twój umys³ i reakcja wszech¶wiata na wysy³an± energiê s± odpowiedzialne za to, kim teraz jeste¶, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzielisz ¿ycie. Wykreowa³e¶ to wszystko zupe³nie nie¶wiadomie. Sprawd¼, jak bardzo zmieni siê ¶wiat, kiedy zaczniesz kontrolowaæ swoje my¶li i wprowadzaæ je na w³a¶ciwy tor!
Starasz siê ze wszystkich si³, a mimo to wci±¿ nie mo¿esz osi±gn±æ sukcesu zawodowego, a Twoje ¿ycie osobiste wype³nia pustka? Byæ mo¿e problem tkwi w Tobie? Ograniczenia, które hamuj± realizacjê Twoich celów, pochodz± od Ciebie, a nie z zewn±trz. Zaktualizowana na potrzeby dzisiejszych czasów metoda Ho"oponopono pomaga usun±æ mentalne przeszkody i wyswobodziæ umys³, otwieraj±c w ten sposób drogê do nowych, zaskakuj±cych pomys³ów. Powiedzieæ, ¿e dzia³a, to za ma³o - ta metoda czyni cuda.
Wyobra¼ sobie, ¿e zupe³nie oczyszczasz swój umys³ i zaczynasz wszystko od nowa, bez uprzedzeñ i przyjêtych z góry za³o¿eñ. Ka¿dy Twój dzieñ staje siê cudem. Wyobra¼ sobie, ¿e wszystko jest mo¿liwe. Prawda jest taka, ¿e rzeczywi¶cie wszystko jest mo¿liwe, je¶li tylko pozbêdziesz siê blokad ograniczaj±cych Twój umys³. Ta ksi±¿ka to klucz, który otwiera drzwi do nowego wszech¶wiata mo¿liwo¶ci i spe³nienia - do strefy zerowych ograniczeñ.


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. ePub (29.90z)
W³asnymi s³owami. Wprowadzenie do nauczania Dalajlamy XIV (29.00z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
Strategiczny podstêp. Umiejêtno¶æ wygrywania w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie? (33.91z)
Asertywno¶æ na co dzieñ (22.78z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II (32.17z)
¯ycie to gra, czyli jak graæ, by wygraæ. Edycja dla kobiet (17.00z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (37.89z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (39.00z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. ePub (29.90z)
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach (54.90z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Schudnij w zgodzie ze swoj± grup± krwi (37.00z)
Gra na gitarze. Patrz i ucz siê! (49.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
Maraton. Trening metod± Gallowaya (35.10z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Subtelna perswazja. Pe³ne porozumienie w pracy i w domu (21.60z)
Marketing bez tajemnic (39.00z)
ECUK. Grafika mened¿erska i prezentacyjna (8.42z)
Be Happy! Szko³a szczê¶cia (27.00z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (29.00z)
Zarz±dzanie projektami. Kariera w kieszeni (15.92z)
¦cie¿ka buddyzmu tybetañskiego. Koniec cierpienia i odkrycie drogi do szczê¶cia (39.00z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Zapraszam do gabinetu inwestora gie³dowego. Przewodnik po inwestowaniu na gie³dzie (75.65z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. ePub (22.90z)
5+ (plus). ¯ycie obfite w Szczê¶cie, Humor, Pomoc, Nadziejê oraz Zdrowie (17.00z)
Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych (99.00z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)
Marketing us³ug zdrowotnych (49.00z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Pdf (14.90z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (21.99z)
Spektakularne upadki wielkich firm (59.00z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)