e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: komunikacja
Seria: Inne
Promocja: -19%


Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom

Jaros³aw Kordziñski
promocja -19%
cena: 34.469135802469 z 27.92 z
Data wydania: 2010-07-02
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Kilka naprawdê prostych prawd o tym:
 • ile jeste¶ wart i dla kogo
 • co znacz± zdrowe relacje w grupie
 • dlaczego nale¿y siê rozwijaæ
 • jak osi±gaæ zamierzone cele i zwyciê¿aæ
 • jak nie daæ sob± manipulowaæ

Najwiêkszym odkryciem mojego pokolenia jest to, ¿e istoty ludzkie mog± odmieniaæ swoje ¿ycie przez zmianê postawy ¿yciowej.
W. James
W³osi szczyc± siê tym, ¿e pracuj± po to, by ¿yæ, podczas gdy wiêksza czê¶æ Europy ¿yje po to, by pracowaæ. A czego Ty oczekujesz od swojego ¿ycia zawodowego? Je¶li uwa¿asz, ¿e praca powinna byæ czym¶ wiêcej ni¿ tylko przystankiem na drodze do kolejnych wakacji, je¶li chcesz wykonywaæ swoje obowi±zki z satysfakcj±, nieustannie siê rozwijaæ, a przy tym stworzyæ sobie zdrow± i pozytywn± atmosferê w ¶rodowisku zawodowym, mo¿esz to osi±gn±æ. Ta ksi±¿ka powsta³a po to, by udowodniæ, ¿e nic nie jest w stanie przeszkodziæ Ci w realizowaniu Twoich planów - nawet w niekorzystnych warunkach rynkowych.
Kluczem do sukcesu jest znajomo¶æ kilku prostych zasad - choæ, jak wiadomo, na najprostsze rozwi±zania zwykle najtrudniej wpa¶æ. Zacznij od odpowiedniego rozplanowania organizacji pracy, dbaj o pozytywne relacje z kolegami, unikaj prób zdominowania Ciê czy zmanipulowania, a nie dopu¶cisz do wypalenia zawodowego. Warto te¿ poznaæ swoje prawa, od tych najbardziej oczywistych - praw cz³owieka - po te szczegó³owe, zapisane w kodeksie pracy. Gdy stworzysz w³asne zasady, stawiaj sobie ¶mia³e cele i nie bój siê do nich d±¿yæ!
 • B±d¼ ¶wiadom w³asnych mo¿liwo¶ci i ograniczeñ.
 • Poznaj sztukê skutecznej komunikacji i zasady zachowania w zespole.
 • Pracuj nad w³asnym rozwojem, ucz siê i próbuj nowych rzeczy.
 • Poszukaj pozytywnego wsparcia i poznaj potêgê automotywacji.
 • Naucz siê radziæ sobie w sytuacjach konfliktu.
 • Przeciwdzia³aj przejawom molestowania oraz mobbingu.
 • Nie daj siê zwolniæ.


Cena: 27.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: komunikacja

Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Praca z Tob± mnie niszczy. Jak wyzwoliæ siê z emocjonalnych pu³apek w miejscu pracy (37.00z)
Sztuka obserwacji, czyli skuteczne studiowanie drugiego cz³owieka (37.00z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon (24.00z)
Werbalna prowokacja. Pos³uguj siê retoryk± ostr± jak brzytwa (34.90z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Retoryka. Mowa zjednuje ludzi. Wydanie IV (34.90z)
Sympatyczna perswazja (23.20z)
Potêga kontaktu wzrokowego. Jak osi±gn±æ sukces w biznesie, mi³o¶ci i ¿yciu towarzyskim (42.90z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Magnetyzm osobowo¶ci. Poznaj sekrety wp³ywania na innych (34.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Wiêcej ni¿ Osho. Idee, nauki i przekaz kontrowersyjnego guru (34.90z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie III rozszerzone (35.69z)
Sun Tzu. Sztuka wojny (34.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. Pdf (29.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
O sukcesie (25.35z)
Pomiar i ocena p³ynno¶ci finansowej (33.15z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Mobi (31.99z)
Droga innowacji (59.00z)
Zwiêkszanie efektywno¶ci dzia³u sprzeda¿y (79.00z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (30.78z)
Bieszczady. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (57.85z)
Facebook. Daj siê poznaæ (19.90z)
Barcelona. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (18.90z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty (29.90z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)