e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi

Magdalena Skalska
cena: 34.90 z
Data wydania: 2011-12-07
stron: 264, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
P³aca brutto i jej sk³adniki
 • Obliczanie p³acy netto - wzór ogólny oraz poszczególne elementy
 • Potr±cenia z wynagrodzenia, w tym komornicze
 • Koszty uzyskania przychodu w sytuacjach nietypowych
 • Koszty pracodawcy
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Urlop wypoczynkowy, bezp³atny, macierzyñski, wychowawczy, okoliczno¶ciowy
 • Sk³adki ZUS od wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Odprawy emerytalne, rentowe i inne
 • Zasady nabywania uprawnieñ i obliczania nagrody jubileuszowej
 • Wynagrodzenie za czas choroby p³acone przez pracodawcê oraz zasi³ki chorobowe p³acone przez ZUS
 • "Umowa zlecenie" i "Umowa o dzie³o"
 • Odpis na Fundusz Socjalny i gospodarowanie funduszem
 • Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru ZUS
 • Przekroczenie progu podatkowego
 • Niezbêdne druki

Ca³a w³adza w rêce Kadr!

Laik wyobra¿a sobie pracê specjalisty ds. kadr nastêpuj±co: siedzenie w cichym pokoju, segregowanie dokumentów i wype³nianie formularzy. A do tego jeszcze w³adza, jak± daje rozdzielanie wyp³at dla wszystkich pracowników, zarz±dzanie urlopami i ¶wiadczeniami socjalnymi! Rzeczywisto¶æ wcale nie wygl±da jednak tak ró¿owo. Wymagana jest tu wiedza na wysokim poziomie, zdolno¶æ przeczesywania ustaw i rozporz±dzeñ oraz umiejêtno¶æ wgryzania siê w przepisy wykonawcze. Po¿±dana skrupulatno¶æ, cierpliwo¶æ oraz serce do liczb i ludzi.
Nie jest ³atwo opanowaæ wszystkie regu³y narzucone przez prawo pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Dlatego w tej ksi±¿ce pojawia siê tylko tyle odwo³añ do przepisów i ustaw, ile naprawdê musi. Autorka w zrozumia³y sposób opisuje zagadnienia zwi±zane z naliczaniem p³ac, nie komplikuj±c ich nazbyt fachowym nazewnictwem, a definicje i formu³ki zyskuj± tu przystêpn± postaæ. Podrêcznik zawiera tak¿e przydatne przyk³ady wyliczeñ, pomagaj±ce b³yskawicznie zrozumieæ temat, a dla pocz±tkuj±cych w zawodzie bêd±ce tak¿e swoist± "¶ci±g±".

Twój niezawodny przewodnik w g±szczu przepisów dotycz±cych:

 • naliczania p³ac,
 • dokumentacji urlopowej pracowników,
 • sk³adek ubezpieczeniowych zwi±zanych z wynagrodzeniami,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczeñ z ZUS i Urzêdem Skarbowym,
 • podwy¿ek, zmiany p³acy lub jej sk³adników,
 • zasi³ków chorobowych i opiekuñczych,
 • umów cywilnoprawnych.


Magdalena Skalska pracuje jako specjalistka ds. p³ac w jednostce bud¿etowej. Wcze¶niej prowadzi³a firmê i ma blisko trzydziestoletnie do¶wiadczenie w tej dziedzinie.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. ePub (14.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (23.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Model biznesowy. TY (59.00z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie. eBook. Pdf (22.90z)
Wewnêtrzna blokada. Uwolnij siê od zachowañ, które Ciê ograniczaj± (34.90z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie (39.00z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Pdf (37.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. ePub (29.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Mobi (29.90z)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. ePub (35.90z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. ePub (39.90z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (57.00z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla (21.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob± (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
Skazani na biuro. Jak przetrwaæ w cywilizacji biurkowej (33.91z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Bieszczady. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
Kot Dalajlamy (34.90z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. Pdf (13.95z)
W³asny biznes - dlaczego Tak' (29.67z)
Tatry, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomys³y na góralsk± przygodê. Wydanie 1 (24.90z)
Wynagrodzenie za pracê (99.00z)
Krótkoterminowe zarz±dzanie kapita³em (37.40z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Pdf (34.90z)