e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê

Robert I. Sutton
cena: 39.00 z
Data wydania: 2008-02-13
stron: 280, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Regu³y s± przereklamowane!

  • Nie bój siê absurdalnych pomys³ów
  • Wprowad¼ w ¿ycie odrobinê szaleñstwa
  • B±d¼ zawsze krok przed innymi
¦wiat opiera siê na regu³ach, a postêp na ich ³amaniu. Stare i sprawdzone praktyki zarz±dzania i kierowania lud¼mi s±... przede wszystkim stare. Nigdzie Ciê nie doprowadz±, co najwy¿ej z powrotem dojdziesz do punktu wyj¶cia. Je¶li jeste¶ mened¿erem, który nie boi siê podejmowania dziwacznych decyzji i mo¿e zgodziæ siê na ryzyko ¶mieszno¶ci, przed Tob± ¶wietlana przysz³o¶æ. Nie mówimy tu o dokonywaniu niepopularnych i kontrowersyjnych wyborów. Mowa o wprowadzaniu w ¿ycie pomys³ów, których inni nawet nie traktuj± powa¿nie. Czas na wielki prze³om w ¿yciu Twojej firmy.
Innowacyjno¶æ - to wytrych otwieraj±cy potê¿ne drzwi do Twojego sukcesu. Wiesz, ¿e nie bêdzie ³atwo. Musisz nauczyæ siê patrzeæ na wszystko z zupe³nie nowej perspektywy. Musisz zacz±æ rozwa¿aæ decyzje sprzeczne ze zdrowym rozs±dkiem, a na dodatek zdaæ sobie sprawê, ¿e rezultaty nie bêd± widoczne od zaraz. Jednak w³a¶nie dlatego ludzie nazywaj± to "wyzwaniem". I dlatego mog± temu sprostaæ tylko osoby o silnej osobowo¶ci, przebojowe, twórcze i b³yskotliwe. Decyzja nale¿y do Ciebie. Chcesz zostaæ przodownikiem ¶wiata biznesu czy dalej goniæ w piêtkê?
Wypróbuj takie dziwaczne pomys³y, jak:
  • zachêcanie ludzi do ignorowania wspó³pracowników i sprzeciwiania siê prze³o¿onym,
  • zatrudnianie ludzi, których nie lubisz i w których towarzystwie ¼le siê czujesz,
  • planowanie realizacji przedsiêwziêæ absurdalnych i niepraktycznych,
  • uczenie siê wy³±cznie na w³asnych b³êdach i ignorowanie dobrych rad,
  • nagradzanie sukcesów oraz pora¿ek i karanie braku dzia³ania.

Sprawd¼, jakie WYMIERNE korzy¶ci przynios± one Twojej firmie.


"Ka¿da nowa idea na pocz±tku wygl±da na niedorzeczn±."
Alfred North Whitehead

"Profesor Uniwersytetu Stanford, Robert Sutton, unikalnym g³osem przekazuje wa¿ne przes³anie na temat sposobów tworzenia nowych pomys³ów oraz czerpania z nich zysków."
Fast Company

"Jedna z najlepszych ksi±¿ek biznesowych roku."
Harvard Business Review


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: malafirma

10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
O czym wiedz± bogaci i dlaczego trzymaj± to w tajemnicy' (34.00z)
Sztuka osi±gania zysku (35.20z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Firma z g³ow±. Jak rozkrêciæ biznes, gdy nie masz gotówki (69.00z)
Niezbêdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyæ o awans i pieni±dze (29.00z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
Kobiety przejmuj± ster: 99 sposobów na sukces zawodowy i osobisty (27.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (37.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Przedsiêbiorczo¶æ jest kobiet±. B±d¼ kreatywna i zdob±d¼ to, o czym marzysz (34.00z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Sztuka negocjacji w stylu Donalda Trumpa (37.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Controlling - wspieranie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (34.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (34.90z)
Inwestuj we w³asny d³ug. 7 kroków dzieki którym sp³acisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90z)
10 za³o¿eñ networkingu. Jak w pe³ni wykorzystywaæ swoje znajomo¶ci (31.20z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy (37.00z)