e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: sensus
Seria: Inne


Jak stworzyæ udany zwi±zek' Trening

Susan Heitler, Abigail Hirsch
cena: 34.90 z
Data wydania: 2007-07-02
stron: 296, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Silne i pe³ne mi³o¶ci partnerstwo

  • Sztuka mówienia, s³uchania i bycia s³uchanym
  • Metody panowania nad gniewem i frustracj±
  • Mo¿liwo¶ci otwarcia siê na oczekiwania partnera
  • Rozwi±zywanie konfliktów i oczyszczanie atmosfery
Jeste¶ w sta³ym zwi±zku? A mo¿e masz na koncie d³ugoletnie ma³¿eñstwo? Ka¿dy etap Twojego ¿ycia jest dobrym momentem, by zacz±æ pracowaæ nad budowaniem szczê¶liwego partnerstwa. Je¶li natomiast dopiero szukasz kogo¶ na sta³e lub masz za sob± negatywne mi³osne do¶wiadczenia, zacznij ju¿ teraz przygotowywaæ grunt pod nowy, satysfakcjonuj±cy zwi±zek.
Przekonaj siê, jak± moc mo¿e mieæ zwyk³a rozmowa. Naucz siê prowadziæ dialog, który popycha zwi±zek do przodu. Pamiêtaj, ¿e mimo ³±cz±cego Was uczucia jeste¶cie ró¿nymi lud¼mi, a ta odmienno¶æ mo¿e dzia³aæ na Wasz± korzy¶æ. Wspieraj swojego partnera, niech poczuje, ¿e ma w Tobie dobre oparcie. Stwórz doskona³y uk³ad, wiedz±c, jak s³uchaæ, mówiæ i dotrzeæ do najbli¿szej Ci osoby. Poznaj techniki panowania nad gniewem i frustracj±, rozwi±zywania konfliktów i oczyszczania atmosfery. Wiedzê zdobyt± w tej ksi±¿ce mo¿esz sprawdziæ dziêki æwiczeniom.

Kochaj i pozwól kochaæCena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: sensus

Jak opanowaæ wilczy apetyt' Trening (34.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (7.90z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych (29.00z)
Jak przezwyciê¿yæ nie¶mia³o¶æ i lêk przed otoczeniem' Trening (34.90z)
Harmonia ducha i wewnêtrzny spokój (29.00z)
Wstrêtne kobiety. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)
Jak pozbyæ siê z³ych nawyków' Trening (34.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Jak rozpoznaæ k³amcê. Dlaczego ludzie nie mówi± prawdy i jak ich na tym przy³apaæ (33.00z)
Jak przetrwaæ z rodzin±' Trening (34.90z)
Be Happy! Szko³a szczê¶cia (27.00z)
Jak zwiêkszyæ poczucie w³asnej warto¶ci' Trening (34.90z)
Zrozumieæ nastolatka. Od nici porozumienia do g³êbokich wiêzi (19.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zasady ekonomii (65.00z)
Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)
Management matters (49.00z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (16.18z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. Wydanie II zaktualizowane (20.90z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Marketing mobilny. eBook. Pdf (29.90z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Bieszczady. Beskid Niski. Przewodnik górski. Wydanie 2 (32.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk± (24.90z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
Anatomia trendu. Co ³±czy jeansy z ³y¿worolkami i iPodem (63.00z)
Lost: Zagubieni i filozofia. Mroczna strona wyspy (21.39z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Inny punkt widzenia (3.00z)