e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick


¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki

Nicole Truckenbrodt
cena: 14.90 z
Data wydania: 2008-02-13
stron: 96, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Wrzuæ na luz

Zatrzymaj siê i pomy¶l, czy:
  • tracisz kontrolê nad swoim ¿yciem?
  • adrenalina rozsadza Ci g³owê?
  • gubisz siê w priorytetach?
A mo¿e dopad³ Ciê stres?
Co¶ Ciê ogranicza i t³amsi Twoj± energiê? Odczuwasz na przemian frustracjê, agresjê i apatiê? Dziesi±tki ró¿nych czynników wp³ywaj± na Twoje zdrowie psychiczne, choæ z wielu nawet nie zdajesz sobie sprawy! Konflikty w pracy czy niezdrowe relacje w domu to tylko niewielka ich czê¶æ. Stres jest chorob± cywilizacyjn±, przed któr± trudno uciec. Mo¿esz jednak skutecznie go zwalczaæ i nie pozwoliæ mu przej±æ kontroli nad w³asnym ¿yciem.
Ksi±¿ka zawiera wiele inspiruj±cych historii, w których przejrzysz siê niczym w lustrze. Ogromna liczba cennych wskazówek pozwoli Ci dostrzec Twoje relacje z otoczeniem w zupe³nie nowym ¶wietle. Wa¿n± czê¶ci± lektury s± równie¿ techniki roz³adowywania i unikania stresu. Wreszcie poczujesz, co znaczy oddychaæ pe³n± piersi± bez bolesnego k³ucia w do³ku. Dobre samopoczucie to pierwszy krok do egzystencjalnej idylli. Odwa¿ siê zrobiæ kolejny!
Ma³y s³owniczek zestresowanej istoty:
  • czas - opanuj i zorganizuj,
  • wypalenie zawodowe - zauwa¿ w porê i uniknij,
  • spirala stresu - wyluzuj zamiast nakrêcaæ,
  • sens i cel - odnajd¼ i stosuj,
  • odk³adanie na pó¼niej - zaniechaj i zwalczaj.


Cena: 14.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Legalny doping emocjonalny. eBook (24.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanuj±cy siê biznesmen o etykiecie wiedzieæ powinien (34.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)

Pozostae z serii: Quick

NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy (15.92z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Zmiana pracy. Jak wykorzystaæ szanse i unikn±æ b³êdów (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ (19.90z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
Dupkologia stosowana. Praktykuj asertywno¶æ na co dzieñ i od ¶wiêta (29.00z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)